Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

AED - Automatische Externe Defibrilator

 

Update:  14 april 2019

AED - VOGELHORST 1

Beste Buurtbewoners,

Zoals toegezegd in onze Open brief van OntmoetingsHuis de Kern van 2 en 31 maart jl. informeren wij u nu nader over de stand van zaken met betrekking tot het realiseren van een AED in Vogelhorst 1. De werkgroep, samengesteld uit bewoners van de wijk en mensen van De Kern (die ook inwoners zijn van Vogelhorst 1), heeft geïnventariseerd wat nodig is en wat een goede dekkingsgraad is voor Vogelhorst 1. Door de aanschaf van meerdere AED’s kunnen we de kans op overleven van bewoners van Vogelhorst 1 die een hartstilstand krijgen, aanzienlijk vergroten. Om een ideale dekking voor onze wijk te garanderen zijn 3 AED’s nodig. Om deze te kunnen realiseren hebben wij uw hulp nodig in de vorm van vrijwilligers.

Als men geconfronteerd wordt met iemand die een hartstilstand krijgt, is snel handelen van levensbelang. De Hartstichting hanteert een maximale tijd van “6 minuten” waarbinnen, bij adequaat handelen, de overlevingskans en de kwaliteit van leven aanzienlijk wordt vergroot. Voor Vogelhorst 1 geldt dat een ambulance vrijwel nooit binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn, daarom is het belangrijk dat er snel door een burgerhulpverlener (BHV’er) begonnen wordt met reanimeren en het gebruik van een AED apparaat. Maar u moet wel weten hoe dit werkt!

Hoe kunnen we de kans vergroten op een geslaagde reanimatie in onze wijk?

1. Vrijwilligers: Een AED is alleen effectief als er voldoende vrijwilligers zijn die kunnen reanimeren en het AED apparaat kunnen bedienen. Doordat niet elke BHV’er 24/7 beschikbaar kan zijn, is een grote groep vrijwilligers essentieel voor het welslagen van dit project. Het aanschaffen en financieren van AED apparatuur is relatief simpel, maar als er niet voldoende vrijwilligers zijn om in actie te komen heb je niets aan een AED apparaat. Een goede dekkingsgraad houdt in dat er ongeveer 20 vrijwilligers per AED cirkel nodig zijn. Voor onze wijk betekent dit dat er minimaal 50 vrijwilligers nodig zijn.

Wij hebben u (elkaar) als vrijwilliger hard nodig voor het slagen van dit AED project. Volgens de Hartstichting krijgen elk jaar 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis, het aantal is nog stijgende in verband met de vergrijzing van de bevolking. Door het aanschaffen van een AED en het hebben van voldoende getrainde BHV’ers in de wijk die kunnen reanimeren en een AED kunnen aansluiten, ontstaat een grotere en betere overlevingskans.

2. Wat wordt er van een vrijwilliger verwacht? Om te weten hoe u adequaat kunt handelen bij een hartstilstand is het wenselijk dat u een reanimatiecursus hebt gevolgd. Hier leert u reanimeren en ook hoe u het AED apparaat moet bedienen. Een reanimatiecursus wordt o.a. gegeven door het Rode Kruis en kost ongeveer € 40,- per persoon. Deze reanimatiecursus zal jaarlijks herhaald moeten worden om gecertificeerd te blijven als BHV’er en wordt gegeven op Koekoeklaan 2. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze kosten via de aanvullende verzekering, anders is het voor eigen rekening.

Om de kwaliteit, motivatie en continuïteit van de BHV’ers te kunnen waarborgen, zullen er jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd worden rondom begrippen als ziekte  (langdurig/chronisch), sterven en de dood. Tevens zal er aandacht zijn voor nazorg van de vrijwilligers indien men een reanimatie heeft uitgevoerd.

3. Financiën. Uiteraard zijn aan het hele AED project in Vogelhorst 1 kosten verbonden (aanschaf, installatie, onderhoud, stroom, verzekering, enz.) maar we gaan ervan uit dat de aanschaf en lopende kosten gemakkelijk door ons allen gedekt kunnen worden. Eerst is het van belang om te inventariseren of er voldoende vrijwilligers zijn in Vogelhorst 1 die zich willen laten scholen tot BHV’er. Op het moment dat er voldoende geschoolde vrijwilligers zijn zullen we een beroep doen op uw financiële steun. Tijdens de geplande informatie bijeenkomst op woensdag, 1 mei 2019 om 19.30 uur (zie vragenlijst) zullen wij u uiteraard ook een begrotingsoverzicht geven van de totale kosten van dit AED project.

Graag verzoeken wij u het bijgaande vragenformulier in te vullen en te retourneren. U kunt het bij ons inleveren, maar het ook scannen en dan via de e-mail opsturen.


Namens de Werkgroep AED Vogelhorst 1
Bernhard van der Ven


Vragenformulier AED Vogelhorst 1

Naam:    

Adres:    

Telefoon:    

Mobiel:    

E-mail:    

Dit ingevulde formulier graag voor 23 april 2019 inleveren bij of opsturen aan:

De Kern, Koekoeklaan 2, 1343 AM Almere Hout     Tel: 036-5402879    Mobiel: 06-20605354
E-mail: dekernalmerehout@upcmail.nl                    Website: www.dekernontmoetingshuis.nl

 

1. Wilt u meewerken aan het realiseren van AED’s in Vogelhorst 1?    □ Ja  □ Nee

2. Bent u al een gecertificeerde Burgerhulpverlener (BHV’er)?    □ Ja  □ Nee

3. Heeft u enige expertise, kennis of ervaring die u zou kunnen inzetten?    □ Nee    □ Ja, namelijk        

4. Op woensdag, 1 mei om 19.30 uur is er een informatie bijeenkomst over de AED in het OntmoetingsHuis De Kern, Koekoeklaan 2 in Almere Hout.

Hier kunt u met al uw vragen en opmerkingen terecht.
Indien u geen vrijwilliger wilt of kunt worden, bent u toch welkom om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
Tevens nodigen we de mensen die nog “twijfelen” uit, zodat u alsnog uw keuze definitief kunt bepalen.

Wilt u hierbij aanwezig zijn?  □ Ja  □ Nee

Hartelijk dank voor uw medewerking, namens de Werkgroep AED Vogelhorst 1


Update: 30 december 2018

Naar aanleiding van de vergadering op 27 oktober 2018 is er  een werkgroep van wijkbewoners opgericht die de aanschaf en beheer van een AED-apparaat voorbereidt. Er wordt nagedacht over onderwerpen als keuze van apparaat, fondsenwerving, communicatie, beheer, plaats, opleiding van vrijwilligers voor reanimatie, etc. Zodra de plannen uitgekristalliseerd zijn, zullen deze bekend gemaakt worden in de wijk.


NIEUWSBERICHTEN

    OntmoetingsHuis De Kern - Almere Hout

    


Open brief

    12 oktober 2018

AED - Automatische Externe Defibrillator


Beste buurtbewoners,

 • Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat er momenteel wederom veel aandacht is voor de “noodzaak” van een AED in uw directe woonomgeving. In het verleden heeft het Rode Kruis een actie gehouden om de aanschaf van een AED te stimuleren, maar we vonden toen de aanschafprijs te hoog en het algemene besef over het grote belang van een AED was toen nog niet tot iedereen doorgedrongen.
 •  Wij zijn vrijwel allemaal werkzaam (geweest) in de zorgsector en kennen van daaruit het effect van een snelle en effectieve reanimatie indien iemand een harststilstand heeft gekregen en we willen graag samen met u, als “buurt” onderzoeken of we een dergelijke voorziening nu gezamenlijk kunnen realiseren.
 • Vooralsnog denken we primair aan een buitenunit, zodat de AED te allen tijden voor iedereen in Almere Hout beschikbaar is, dus ook buiten kantoortijden. We beschikken over een grote overdekte schuur/fietsenstalling waar deze kan worden opgehangen en beschermd is tegen weers- en windinvloeden en waar elektriciteit voorhanden is. Deze ruimte is ook nu al voor iedereen vrij toegankelijk bij een bezoek aan ons Huis.
 • We stellen gaarne onze gemeenschappelijke ruimte beschikbaar voor het geven van een reanimatiecursus, welke sterk is aan te bevelen, want de AED is weliswaar een geweldige innovatieve en elektronische ontwikkeling en vormt een essentieel onderdeel van een reanimatieproces, echter zonder voldoende kennis over de reanimatie zelf, is het apparaat op zich altijd minder effectief. Deze cursus is voor iedereen gemakkelijk te volgen en moet niet verward worden met een algemene EHBO cursus, welke natuurlijk ook heel zinvol is, maar “iets” meer tijd en moeite kost om goed te volgen.
 • In de loop der jaren is gebleken dat een “6 minuten periode” het uitgangspunt zou moeten zijn voor het effectief inzetten van een AED. Dit betekent dat hierbinnen een aantal handelingen moet worden verricht, wil de uiteindelijke kans op het zo “goed” mogelijk overleven van een hartstilstand of ventrikelfibrilleren optimaal zijn. Men moet eerst 112 bellen, dan beginnen met het reanimeren en vervolgens de AED inzetten, en hoe sneller dit alles gebeurt, hoe groter de kans is om te overleven.
 • Men noemt de mensen die zich willen inzetten (oproepbaar zijn) voor een reanimatie en de cursus hebben gevolgd “burgerhulpverleners”; zij vormen het hart van een goed werkende 6 minuten zone. Dus hoe meer mensen zich hierbij aansluiten des te effectiever zal het geheel kunnen functioneren.
 • Handelingen binnen de 6 minuten periode:
  • Stap 1: burgerhulpverleners krijgen een oproep bij een hartstilstand in hun buurt.
  • Stap 2: burgerhulpverleners starten met reanimeren, halen een AED en zetten deze in.
  • Stap 3: burgerhulpverleners gaan door met reanimeren totdat de ambulance er is.
 • Momenteel is er een groot aanbod van AED’s en de werkgroep zou een verantwoorde keuze moeten maken, welke voor onze situatie zinvol is. Op dit moment heeft de Nederlandse Hartstichting, samen met Philips een actie waarbij de aanschafprijs van een AED is verlaagd van € 2681,-  naar € 1629,-. Dit betreft een Philips AED met Aivia buitenkast (met pincode), maar dit is slechts een voorbeeld.
 • We stellen voor om tot een kleine werkgroep te komen, die het een en ander nader uitwerkt, aangezien deze algemene voorziening beter niet door 1 persoon kan worden georganiseerd. Onze penningmeester is een registeraccountant en is bereid om zich in te zetten voor een transparante en gedegen opzet van de noodzakelijke financiën.

~~~~~~~~

Beste buurtbewoners, in een situatie waarbij de overheid zich steeds meer terugtrekt, worden wij allen opgeroepen om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor onze dagelijkse leefsituatie, deze brief is dus een oproep om te onderzoeken of u wilt en/of kunt meewerken (bijdragen) aan de totstandkoming van een AED in uw buurt. We zien uw reacties graag tegemoet bijvoorbeeld via het onderstaande email adres of per telefoon en stellen tot slot voor, om een eerste oriënterende vergadering te houden op:

     Zaterdag, 27 oktober aanstaande om 14.00 uur in het
    OntmoetingsHuis de Kern, Koekoeklaan 2, te Almere Hout
.

 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • dekernalmerehout@upcmail.nl