Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Belangenvereniging Almere Hout en omgeving

 

We zijn bezig om opnieuw contact met de Belangenvereniging Almere Hout (BAH) op te nemen en te onderzoeken of zij behoefte hebben om mededelingen op onze website te plaatsen of dat we alleen maar een link naar hun website plaatsen. Verder zullen we nagaan of we geen onderwerpen gaan dubbelen, wat natuurlijk niet zinvol is.

De website van de Belangenvereniging Almere Hout  is: http://www.bah-almerehout.nl/Update: 26 maart 2015

De Kern ziet zich genoodzaakt om een Open brief te plaatsen op haar website en verspreidt deze ook huis aan huis in Almere Hout en omgeving. De inhoud vindt u hieronder weergegeven.

Meer over de inhoudelijke kant van deze kwestie staat geschreven onder http://ecoparkhof.nl en onder http://buitenplaatsoosterwold.nl


NIEUWSBERICHTEN

    De Kern - Almere Hout

    ‚óŹ


Open brief

    26 Maart 2015

    BAH - Stemmingmakerij ?


Beste buurtbewoners,

Sinds vorig jaar maart hebben we pogingen gedaan om in contact te komen met de mensen van de BAH, om te onderzoeken of we rondom bepaalde thema’s gezamenlijk zouden kunnen optrekken. Na diverse mails, verschillende pogingen per telefoon en zelfs een huisbezoek bij enkele bestuursleden, is het ons helaas niet gelukt om een vergadering tot stand te laten komen.

De reden waarom men geen nader contact wenst is onduidelijk, bestuurswisselingen, drukte, vakantie enz. Tevens hebben we nog steeds geen antwoord gekregen op onze vragen over het aantal bestuursleden, de statuten, jaarstukken, doelstellingen, plannen, wie de achterban is en op welke wijze men deze raadpleegt, enz., het achterwege blijven van de antwoorden, lijkt ons tegenstrijdig met de naam “Belangenvereniging Almere Hout”, want er zouden volgens ons toch raakvlakken moeten zijn rondom bepaalde onderwerpen, aangezien ook wij willen opkomen voor de belangen van alle inwoners en daar al vorm aan geven door onze activiteiten onder de noemer “service-punt”.

De redenen dat wij nu via deze “Open brief” reageren op het schrijven van de BAH, welke wij allen deze week in de bus hebben gekregen, zijn de volgende:

 • De onderhavige kwestie, welke in de brief indirect wordt besproken is ons al vele jaren bekend en mede het gevolg van de crisis van de afgelopen jaren. Wij zijn op meerdere plaatsen in den lande betrokken bij de gevolgen van de huizenmarkt-crisis die vaak ook te maken heeft met het feit dat een aantal gemeentes in Nederland in het verleden “dure grond” hebben gekocht, uit speculatieve overwegingen, en die men nu voor een veel lagere prijs alsnog tracht te verkopen, omdat men anders financieel in de problemen komt of blijft en de inwoners van dergelijke gemeentes geconfronteerd worden met de gevolgen.
 • Een inmiddels al jaren bekende constructie is om grond te verkopen door de grondprijs te verlagen, (deze grond is in dergelijke kwesties meestal volledig in handen van de gemeente) om zo ook de eventueel minder draagkrachtige, maar initiatiefrijke mensen, een mogelijkheid te bieden om hun eigen huis te bouwen. (Het is overigens maar zeer de vraag of de situatie van het “Eco Park Hof” zoals deze in de brief van de BAH wordt neergezet, hierbij wel van toepassing is, omdat het hier in eerste instantie om oorspronkelijk agrarische grond gaat, maar dat terzijde.) In de praktijk valt dit echter niet mee, omdat men over veel kennis en ervaring moet beschikken wil de hele operatie van het zelf bouwen en ontwikkelen goed verlopen, zoals wij uit eigen ervaring weten. Men moet namelijk in het uiterste geval (meestal bij de laagste grondprijs) alles zelf en met elkaar gaan regelen, te denken valt aan zaken als: riolering, bestrating, gas, water, elektra, bouwrijp maken van de grond, de bouw van de huizen begeleiden, het realiseren van de (toegangs)wegen, de inrichting van de openbare ruimte, enz. Een minimale organisatie is hierbij noodzakelijk meestal in de vorm van een (stichting) CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
 • We zijn verbaasd en eigenlijk teleurgesteld dat als de BAH zich zorgen maakt over deze ontwikkelingen, men ons als inwoners van Almere Hout niet goed en volledig heeft geïnformeerd en geconsulteerd, zodat we gezamenlijk kunnen onderzoeken op welke wijze de plannen van de gemeente voor ons negatieve gevolgen hebben en hoe we deze, indien nodig, kunnen pareren.
 • Tevens vinden we de toonzetting van de brief en de daarin gedane beweringen niet onderbouwd en veel te tendentieus, want er worden geen inhoudelijke argumenten aangedragen. Schreeuwen dat wij allemaal honderdduizenden euro’s zullen verliezen op onze woningen is stemmingmakerij als er geen verklaringen voor worden gegeven en zet mensen onnodig op het verkeerde been.
 • De plannen van de gemeente zijn al jarenlang bekend, en via de kranten, raadsbesluiten, televisie, websites, enz. (indirect) met ons gecommuniceerd. Dus er is geen sprake van een plotseling ontstane situatie of probleem.
 • Wij volgen natuurlijk ook de ontwikkelingen op de voet en we maken ons ook zorgen als er bijvoorbeeld een “hoofdingang” zou worden gecreëerd vanaf de Vogelweg, recht tegenover het einde van de Nachtegaallaan, maar daar is nog geen duidelijkheid over.
 • De tijd van tegen zijn, het direct hanteren van het conflictmodel, zonder zelf met een alternatief te komen is voorbij, en de zich steeds verder ontwikkelende samenleving vraagt van alle betrokkenen een andere houding, niet meer wij en zij, maar zoeken naar gemeenschappelijkheid en dat valt niet altijd mee, zoals wij dagelijks ondervinden binnen onze werkzaamheden in de zorg, waar deze problematiek elke dag voor onrust en spanning zorgt en het een uitdaging is om er goed mee om te gaan.
 • Toch kiezen wij in eerste instantie voor overleg, voor duidelijkheid, voor inhoudelijkheid, voor alternatieve oplossingen en niet voor onnodige polarisatie of ongenuanceerdheid, omdat hierdoor een dialoog onnodig bemoeilijkt wordt.
 • We hebben een voorlopig onderzoek laten doen naar de eventuele waardevermindering van onze woningen, op basis van de algemene informatie die nu voorhanden is en de uitkomst is dat dit zeker nog niet vast staat. Integendeel, men kan ook stellen dat door het creëren van het Eco Parkhof er toch nog enkele nieuwe algemene voorzieningen op korte afstand kunnen ontstaan, en onze woningen meer waard worden of niet in waarde verminderen. Alles hangt af van hoe het geheel zich precies gaat ontwikkelen, daarom moeten we nauw betrokken blijven bij deze ontwikkeling. Immers de lage grondprijs is slechts een fractie van de totale kostprijs van de toekomstige woningen, dus door te stellen dat een lagere grondprijs onze woningen met honderdduizenden euro’s zou verminderen, is op z’n minst veel te voorbarig. De mensen die daar willen wonen en bouwen zijn duidelijk een andere groep mensen dan die hier in Almere Hout wonen en zijn in potentie geen bedreiging voor onze woonsituatie.
 • Wij zijn zelf hier gaan wonen toen er nog sprake was van de ontwikkeling van Ymere waarbinnen een aantal winkels en bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk waren gepland. Door de crisis zijn deze plannen helaas allemaal onrealistisch geworden en daarom van de baan. Wij vinden het echter nog steeds wenselijk dat er in Nobelhorst, Vogelhorst 2 of het Eco Parkhof bepaalde voorzieningen zullen komen, we zijn dus niet van mening dat je de ogen moet sluiten voor de realiteit van de huidige situatie in en om Almere Hout. Misschien dat door deze ontwikkelingen het eerder mogelijk wordt om een aantal elementen van het oorspronkelijke Ymere plan alsnog te realiseren.
 • Uiteraard zullen wij ook in actie komen indien onze woningen opeens honderdduizenden euro’s minder waard worden, ongeacht de oorzaak, maar dan zullen we hiervoor wel de geëigende wegen gaan bewandelen, die uiteindelijk ook daadwerkelijk effectief kunnen zijn. Als de voorstelling van zaken in de brief van de BAH op korte termijn werkelijkheid zou worden, dan is er namelijk zeker sprake van onbehoorlijk bestuur en bestaan er relatief simpele procedures om hierbij ons recht te halen.
 • Wij hebben in het verleden met projectontwikkelaars samengewerkt en plannen ontwikkeld om een centrum te ontwikkelen (het L.C.Z.H. Landelijk Centrum Het Zorghuis) op verschillende plaatsen in Nederland; de Glind, Arnhem, Blaricum, enz. Dus we weten wat er allemaal bij komt kijken en wij zeggen u overleg, overleg en dialoog is een betere basis dan het ongenuanceerd oproepen om tegen te zijn, daar lossen we echte probleem niet mee op.
 • Ten aanzien van de opmerking over Vogelhorst 2 in de BAH brief, ook deze is te suggestief en niet juist, er wordt wel degelijk nagedacht over de verdere ontwikkeling van dit gebied samen met Nobelhorst, en er zijn diverse scenario’s denkbaar.
 • Als u zich wilt verdiepen in de twee projecten waar de BAH brief naar verwijst zult u zien dat dit niet per definitie voor ons slechte ontwikkelingen zijn, integendeel, want ze zijn energieneutraal, ecologisch verantwoord, duurzaam, kleinschalig, 60% van de kavels moeten een agrarische bestemming hebben, enz. enz. Kortom verdiep u er in en laten we een dialoog zoeken ten aanzien van eventuele vragen of wijzigingen die we zouden wensen, maar dan wel onderbouwd. Website Eco Parkhof: http://ecoparkhof.nl en website Buitenplaats Oosterwold: http://buitenplaatsoosterwold.nl
 • Ongenuanceerdheid en het zomaar opeens kiezen voor het conflictmodel leiden niet tot constructieve oplossingen en veroorzaken onnodige spanningen en verminderen zeker onze invloed in processen die nu gaande zijn.
 • We hebben getracht te achterhalen waarom de informatie-bijeenkomst op 31 maart wordt georganiseerd en het antwoord was, dat er binnen de gemeente “geruchten” waren dat de inwoners van Almere Hout zich ernstig zorgen maken en wij allen tegen de plannen van de gemeente zouden zijn. Nu, wij weten hier niets van, ons is niets gevraagd door de BAH en we distantiëren ons voorlopig dan ook van een dergelijke opstelling en handelwijze.

Tot slot vragen wij ons af, waar we tegen moeten zijn op 31 maart en waarom, we kunnen nergens informatie vinden over de stellingname van de BAH en een motivatie waarom men ons massaal oproept om “tegen te zijn en onze bezwaren te uiten”. Graag vernemen we van de BAH waarop men deze oproep baseert.

Wij zouden het wenselijk vinden als er een werkgroep zou ontstaan die actief alle ontwikkelingen in en om Almere Hout zou willen volgen en die tevens een structuur wil bedenken om met alle inwoners te communiceren, wij bieden hiervoor onze ruimtes en website aan en zijn zeker bereid om hierin actief te participeren. Misschien dat we elke 2 of 3 maande samen moeten komen, om zaken te bespreken die ons allen aangaan.

We betreuren het dat we via deze Open brief moeten communiceren, maar gezien het belang van het onderwerp, hebben we na intern beraad er toch bewust voor gekozen.

Indien de bovenstaande tekst aanleiding is tot vragen of een nader persoonlijk contact dan zijn we hier uiteraard gaarne toe bereid en in afwachting van uw reactie, verblijven we met vriendelijke groeten,

 

 Meer informatie over de ontwikkelingen van het
    Eco Park Hof, Buitenplaats Oosterwold en de BAH
      vindt u op onze website onder “Almere en Omgeving“

 

namens alle medewerkers

van

het “OntmoetingsHuis de Kern”

 

De Kern
Koekoeklaan 2
1343 AM Almere Hout
Telefoon: 036 - 5402879
Mobiel: 06 - 20605354

Email:      dekernalmerehout@upcmail.nl
Website:  dekernontmoetingshuis.nlBoven:  klik hier                        Home:  klik hier

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • dekernalmerehout@upcmail.nl