Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Geestelijke Gezondheidszorg

 

De (geestelijke)gezondheidszorg in Nederland behoort tot een van de beste in de wereld. Toch zijn er ook in Nederland op het individuele vlak, als cliënt/patient nog veel zaken te verbeteren. Een belangrijk gegeven, met name binnen de geestelijke gezondheidszorg, is het grote en soms verwarrende aanbod. Dit gedeelte van onze website tracht u hierbij te helpen, door een overzicht aan te reiken van belangrijke instellingen en andere "hulpmiddelen" die u kunnen helpen om de juiste zorg te krijgen.

Uiteraard is uw huisarts de eerst aangewezene die u moet benaderen met uw klachten, echter in deze huidige tijd is het met name door het internet goed mogelijk geworden dat u zich ook zelf oriënteert, hierdoor kan soms het gesprek met de huisarts gemakkelijker verlopen.

De "hulpverlening" op deze pagina is verdeeld in vier groepen:

 • Plaatselijke of Regionale Gezondheidsinstellingen
 • Landelijke Telefonische en Online Hulpdiensten  klik hier
 • Hulp voor Familieleden en Directbetrokkenen  klik hier
 • Algemene Nuttige Zorgsites  klik hier

 

Plaatselijke of Regionale instellingen

 • Ambulant Crisis Hulp (ACH)-team Flevoland. Tijdens kantoortijden Tel: 088-3232100, buiten kantoortijden en in het weekend Tel: 088–2220500 (Veilig Thuis Flevoland): In 2018 is het team Ambulant Crisis Hulpverlening (ACH) van start gegaan. Dit team werkt vanuit Vitree bovenlokaal voor de gemeenten Almere, Dronten, NOP en Zeewolde. Voor Urk en Lelystad geldt in Flevoland een andere crisisprocedure. Het ACH-team komt direct in actie bij een crisis. Deze vorm van intensieve hulp aan de jeugdige en zijn gezin en/of netwerk duurt in principe maximaal vier weken. Het doel is: het oplossen van acute problemen, het herstellen van het evenwicht in het gezin en het voorkomen van een uithuisplaatsing van één of meer kinderen. Contactgegevens: Grietenij 17 - 05, 8233 BP, Lelystad, tevens: Het Ruim 2, 1319AX Almere. Website:  klik hier
 • De Jongerentelefoon Almere. Maandag tot en met zaterdag 13.00 - 21.00 u. Tel. 06-39098133 (ook via WhatsApp). Deze hulplijn is op 2 juni 2020 van start gegaan. Het is een hulplijn voor jongeren van 14 tot en met 27 jaar, waar zij vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren over onderwerpen die ze in de eigen omgeving niet kunnen, willen, of durven bespreken. Deze hulplijn wordt bemand door jongerenwerkers van De Schoor. Je kunt er terecht voor advies, informatie en ondersteuning en er kan sprake zijn van bemiddeling, hulp en/of doorverwijzing. Het is een initiatief van De Schoor, Welzijn in Almere. Contactgegevens: Haagbeukweg 153, Postbus 1220, 1300 BE Almere - Telefoon 036 - 5278500. Website: klik hier
 • Vitree, toekomst voor jeugd. Tijdens kantoortijden Tel: 088-1787000: Zorg en hulp voor kinderen, jongeren en hun ouders die het even niet redden. Het hulpaanbod van Vitree, waarbij kinderen het uitgangspunt zijn, bestaat uit allerlei interventies, modules en methodieken. Zo kunnen we voor elk kind, jongere, maar ook voor het betrokken gezin een uniek en passend hulpaanbod samenstellen. We zijn er niet alleen voor crisissituaties. Ons aanbod is heel breed. Van hulp bij echtscheiding, pleegzorg en gedragsproblemen tot trainingen bij faalangst, voor heel veel zaken kun je bij ons terecht. Contactgegvens: Grietenij 17 - 05, 8233 BP, Lelystad, tevens: Het Ruim 2, 1319 AX Almere. Website:  klik hier
 • Alzheimer Café Almere. Contact Mevrouw G. Siderius Tel. 036-5347832. Dementie is een ingrijpend ziektebeeld dat veel vragen oproept bij iedereen die er mee te maken krijgt. Daarom is het belangrijk dat er een plek is waar iemand met die vragen naar toe kan. Het Alzheimer Café in Almere is zo'n plek, het is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Het Alzheimer Café vindt plaats in Restaurant De Ziel (bij woonzorgcentrum De Archipel). Adresgegevens: Poëziestraat 166, 1321 HT Almere. Website: klik hier

 • GGz Centraal Flevoland. GGz Centraal is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land. Wij behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met (ernstige) psychische problemen. Ons werkgebied omvat de regio's Eemland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. In deze regio's bieden wij behandeling en begeleiding voor alle leeftijdsgroepen. Daarnaast kennen wij binnen GGz Centraal ook een aantal specialismen / expertisecentra, zoals kinder- en jeugdpsychiatrie, autismespectrum stoornissen en psychotherapie. Contactgegevens voor de regionale locaties vindt u op de website. Website:  klik hier
 • GGz Centraal de Meregaard. Tijdens kantoortijden Tel: 036-5210200: Op onze locatie de Meregaard in Almere kunnen volwassenen en ouderen terecht voor een breed behandelaanbod. Naast ambulante behandeling behoort ook klinische opname voor mensen met acute psychiatrische problematiek tot de mogelijkheden. GGz Centraal biedt ook geestelijke gezondheidszorg aan asielzoekers. Dit kan ook op locatie, bijvoorbeeld in een asielzoekerscentrum (AZC). Een AZC is een tijdelijke woonvoorziening, zolang de patiënt hier verblijft krijgt hij of zij behandeling en begeleiding van ons team. Als de cliënt naar een plek buiten ons zorggebied verhuist, dan neemt een andere ggz-instelling de zorg over. Contactgegevens: Boomgaardweg 12, 1326 AD Almere. Website:  klik hier
 • GGz Centraal Almere Locatie Fornhese. Tijdens kantoortijden Tel: 036-5210400: Op zoek naar hulp voor uw kind? Samen met u en uw kind kijken we wat de problemen zijn en wat daar het beste aan kan worden gedaan. Vaak betrekken we daarbij ook de school. De ouders en/of verzorgers zijn altijd nauw betrokken bij de behandeling. Contactgegevens: Boomgaardweg 10, 1326AD Almere. Website:  klik hier
 • GGZ Centraal Emerhese Randstad Almere. Tijdens kantoortijden Tel: 036-5383250: Emerhese is het gespecialiseerde behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis. Op onze locatie aan de Randstad in Almere kunt u terecht voor diagnostiek en poliklinische behandeling. Bestaat er een vermoeden dat een autismespectrumstoornis de oorzaak is van problemen die u ervaart? Of  is bij u een autismespectrumstoornis vastgesteld en  wilt u daar beter mee leren omgaan? Dan kan uw huisarts (of andere bevoegde verwijzer) u naar Emerhese verwijzen voor diagnostiek en/of behandeling. Contactgegevens: Randstad 20-27C, 1314 BC Almere. Website: klik hier
 • GGz Centraal locatie Meerzicht. Tijdens kantoortijden Tel: 0320-284900: Op onze locatie Meerzicht kunnen volwassenen en ouderen terecht voor een breed behandelaanbod, zowel ambulant als klinisch. Wij bieden specialistische ggz voor alle leeftijden. Dat is voor de nog ingewikkelder en zwaardere problemen. Hiervoor is altijd een verwijzing van een (huis)arts en/of beschikking van een gemeente nodig. Contactgegevens: Gordiaandreef 91, 8233 AC Lelystad. Website:  klik hier
 • GGz Centraal Dokter J.H. Jansencentrum. Tijdens kantoortijden Tel: 0527-610875: GGz Centraal heeft in Emmeloord een breed ambulant behandelaanbod voor volwassenen en ouderen. Ambulante behandeling bestaat meestal uit het regelmatig voeren van korte gesprekken met een hulpverlener. Hebt u medicatie nodig  dan schrijft een arts dit voor.  Als u onvoldoende baat hebt bij ambulante behandeling dan kunt u op een andere locatie in Flevoland terecht voor intensievere behandeling, bijvoorbeeld deeltijd- of klinische behandeling. We werken in Flevoland samen met u, onze collega's en verwijzers aan uw herstel. We behandelen mensen met psychiatrische problemen van alle leeftijden en leveren de zorg zo dicht mogelijk bij huis, uw woonomgeving en uw naasten. Dat betekent dat we de zorg in eerste instantie bieden vanuit gebiedsteams. Mocht deze zorg niet toereikend zijn, dan kunnen wij opschalen naar specialistische teams en/of klinieken. Contactgegevens: Urkerweg 1, 8303 BX Emmeloord. Website:  klik hier
 • Netwerk Palliatieve Zorg Almere. Tijdens kantoortijden Tel: 06-50939594: Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Het gaat om de zorg in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook voor familie en naasten van deze mensen. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie te realiseren. In Almere wordt dit ondersteund door het Netwerk Palliatieve Zorg Almere. Contactgegevens: Bea Dame Netwerkcoördinator PA ELAA Hoogte Kadijk 143C - 1018 BH Amsterdam, email: b.dame@npzalmere.nl  Website:  klik hier
 • GGz Accare Polikliniek Almere. Tijdens kantoortijden Tel: 036-7430110: dit centrum biedt zorg aan kinderen en jongeren met psychische problemen en aan hun ouders of verzorgers. Met ons team van GZ-psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten, arts, klinisch psycholoog en een diëtiste leveren we ambulante zorg vanaf de polikliniek. Naast diagnostiek en behandeling voor de meest voorkomende aandoeningen zoals ADHD, ASS, angst en stemmingsklachten, emotieregulatieklachten en trauma richt het team in Almere zich ook op onderzoek en behandeling van eetstoornissen (boulimia, anorexia, obesitas). We vinden het belangrijk om outreachend te werken, indien nodig kan de behandeling op een andere locatie plaatsvinden. Contactgegevens: Randstad 22-125, 1316BW Almere. Website:  klik hier
 • GGz Kwintes, Begeleiding en Opvang. Tijdens kantoortijden Tel: 0800-6500600: In Almere bieden wij verschillende diensten. Voor vragen over ons hulpaanbod kan je contact met ons opnemen. In Almere bieden we beschermd en begeleid wonen aan op verschillende locaties. In verband met privacy voor de huidige bewoners tonen we deze locaties niet. In Almere is één van de mogelijkheden op onze woonlocaties kortdurend verblijf. Tevens is er Begeleiding thuis, Opvang voor dak- en thuisloze jongeren, dagactiviteiten en een LeerWerkLab. Contactgegevens: Schoutstraat 41-43, 1315 EW Almere. Inloop- en servicepunten: Jan Steen, inloopatelier, Haak 36, 1353 AE Almere Haven en De Cartoon, Gerrit Th. Rotmanlaan 28, 1336 BA Almere Buiten. Website:  klik hier
 •  GGz MoleMann Mental Health, locatie Almere Buiten Antilope. Tijdens kantoortijden Tel: 036-5346034: Bij MoleMann kunt u terecht voor behandeling bij complexe psychische problemen. Wij betrekken de mensen die het meest voor u betekenen ook in het herstelproces. Samen werken wij aan uw herstel. Diagnostiek, behandeling en begeleiding bij psychologische en psychiatrische klachten. Allemaal vanuit onze systemische aanpak; Samen werken aan herstel! Contactgegevens: Wisselweg 158, 1314 CC Almere Stad. Website:  klik hier
 • GGz Mentaal Beter Almere, locatie Psychologenpraktijk Almere Prisma. Tijdens kantoortijden Tel: 088-0104480: Op twee verschillende locaties in Almere Buiten en Almere Poort kun je als volwassene vanaf 18 jaar bij ons terecht voor de behandeling van lichte tot matig ernstige psychische klachten. Wij zijn met name gespecialiseerd in ggz behandelingen voor depressie, angststoornissen, ADHD, trauma gerelateerde stoornissen (PTSS), milde persoonlijkheidsproblemen en somatoforme-symptoomstoornissen. Contactgegevens: Middachtenlaan 45, 1333 XT Almere. Tevens: Beneluxlaan 577, 1363 BJ Almere. Website:  klik hier
 •  GGz PsyQ Almere. Tijdens kantoortijden Tel: 088-3573973: Wij behandelen de meest voorkomende psychische problemen, zowel individueel als in groepsverband. Dat doen wij samen met jou, en houden daarbij rekening met je persoonlijke wensen. Online behandeling behoort ook tot de mogelijkheden. Contactgegevens: Metropolestraat 1, 1315 KK Almere. Website: klik hier
 • GGz Tactus Forensische Verslavingskliniek Basalt. 24/7 bereikbaar Tel: 088-0713000: FVK Basalt is een samenwerking tussen Tactus Verslavingszorg en Oostvaarderskliniek. Forensische Verslavingskliniek (FVK) Basalt geeft cliënten de mogelijkheid om, in een beschermde omgeving, weer regie te krijgen op hun leven door zeer intensieve behandeling en ondersteuning.
  De forensische verslavingskliniek van Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek in Almere biedt behandeling aan (jong-)volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen en die een verslaving, psychische klachten en/of een psychiatrische aandoening en vaak ook sociale problemen hebben. Contactgegevens: Carl Barksweg 3, 1336 ZL Almere. Website:  klik hier
 • GGz Tactus Almere Randstad: Intact: Jeugd & Preventie; Verslavingsreclassering. Tijdens kantoortijden Tel: 088-3822887: In de locatie Randstad bevinden zich onderdelen van zowel Tactus Verslavingszorg als Amethist Verslavingszorg. Ook kan men hier terecht voor de groep van Intact Herstel en Zelfhulp. De groep van Almere is tijdelijk samengevoegd met de groep Lelystad. Meer informatie over Intact  klik hier. Naast Intact zijn hier ook teams van verslavingsreclassering en jeugd & preventie. Voor jeugd biedt Tactus verschillende activiteiten. Contactgegevens: Randstad 22-183, 1316 BM Almere. Website:  klik hier
 • GGz Max Ernst Almere. Tijdens kantoortijden Tel: 088-270220: Max Ernst GGZ in Almere is er voor mensen van alle leeftijden. Wil je graag samen met Max Ernst GGZ je probleem aanpakken? Je bent van harte welkom op onze vestiging in Almere. Bij Max Ernst GGZ in Almere kun je snel terecht voor een resultaatgerichte behandeling van o.a. angst, depressie, persoonlijkheidsproblemen, add, adhd en autisme. Je bent verzekerd van een goede kwaliteit van je behandeling. Contactgegevens: Rooseveltweg 11, 1314 SJ Almere. Website:  klik hier
 • GGz De Waag, locatie Flevoland. Tijdens kantoortijden Tel: 036-5393900:  De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. We bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis. De redenen waarom mensen naar de Waag komen, zijn heel verschillend.  De Waag kent drie delictgerichte zorglijnen: huiselijk geweld, agressie en vermogen, seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). Er is ook nog een vierde zorglijn, die zich richt op jeugdige cliënten van 12 tot en met 23 jaar. Contactgegevens: Wisselweg 151, 1314CC Almere. Website:  klik hier
 • GGZ GGMD voor Doven en Slechthorenden, locatie Almere. Tijdens kantoortijden Tel: 088-4321700:  GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Wij begeleiden mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben en hun naasten. Voor Doven, Slechthorenden, Plots- en laatdoven, Beperkt in horen en zien, Mensen met tinnitus, Mensen met Ménière, Mensen met Hyperacusis, Andere hoorproblemen/CI, Horenden, Verwijzers. Wij bieden hulp bij: Het dagelijks functioneren, psychische problemen, kind & jeugd, vragen over werk, pesten, seksueel misbruik en (huiselijk) geweld, hulpmiddelen en voorzieningen. Contactgegevens: P.J. Oudweg 4 (WTC), 1314 CH Almere. Website:  klik hier
 • GGZ Stichting Kentalis Zorg, locatie Audiologisch Centrum Almere. Tijdens kantoortijden Tel: 036-5359030: In het audiologisch centrum van Kentalis in Almere onderzoeken en begeleiden we kinderen en volwassenen met gehoorverlies, of die moeite hebben met hebben met taal en spraak. Kentalis heeft verschillende audiologische centra verspreid door het land.
  Ons onderzoek begint bij jouw vraag of klacht. Wij doen gehooronderzoek en onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling, intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Bij ons onderzoek zijn verschillende professionals betrokken. Na het onderzoek geven we je persoonlijk advies. Bijvoorbeeld over passende begeleiding, onderwijs en zorg. Wij vinden het belangrijk dat jij of je kind zich goed voelt en mee kan doen aan onze maatschappij. Contactgegevens: Randstad 22-175, 1316 BM Almere. Website:  klik hier
 • Indigo Locatie Bartok Kliniek Almere. Tijdens kantoortijden Tel: 030-2308510: Indigo biedt psychische hulp wanneer u last heeft van psychische klachten, bijvoorbeeld: angst, depressie, paniek, trauma / PTSS, stress, burn-out, piekeren, eetproblemen, slaapproblemen, persoonlijkheidsproblemen (borderline e.d.), geheugenproblemen (dementie e.d.), psychosegevoeligheid, verslaving, autisme. Indigo biedt ook cursussen en actitviteiten en E-Health. Op de site zijn video’s te zien over de werkwijze. Contactgegevens: Bartokweg 161, 1311 ZX Almere. Website:  klik hier

Boven: klik hier   

 

Landelijke Telefonische en Online Hulpdiensten

Er zijn verschillende telefonische en online hulpdiensten. Deze telefoonlijnen zijn niet altijd gratis; op de website van de hulpdiensten vindt u hier meer informatie over.

 • De Luisterlijn. 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar Tel. landelijk: 0900-0767  Tel. lokaal Lelystad: 0320-310310: voor als u problemen hebt, u eenzaam voelt of uw hart wilt luchten. De lijn wordt bemenst door getrainde vrijwilligers. U kunt ook mailen of chatten.  Website:  klik hier
 • ANBO Luisterlijn. 7 dagen per week tussen 9.00 tot 21.00 uur. Tel: 0348-466666:  Heeft u een vraag over het coronavirus, maakt u zich zorgen of wilt u gewoon even een praatje maken? Dat kan! Bij ANBO hebben we speciaal voor de coronacrisis een Telefoonlijn in het leven geroepen. Onze collega's zijn vanaf nu  telefonisch bereikbaar. Website:  klik hier
 • 113 Zelfmoordpreventie - crisislijn: 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar Tel: 113 (gebruikelijke belkosten) of 0800-0113 (gratis): Ben je nu direct in levensgevaar bel dan 112!!! De Crisislijn is voor als je nú anoniem met iemand wilt praten. Bel of chat met één van onze deskundige vrijwilligers. Denk je aan zelfmoord? Zoek hulp. Bel of chat anoniem, vertrouwelijk en snel aan de beurt. Overleglijn.Tijdens kantoortijden Tel: 020-3113888 voor advies, overleg en als je je zorgen maakt over een naaste. Online therapie: Start een online therapietraject met een vaste hulpverlener en chat, bel of mail gratis en anoniem. Zelfhulp: Liever zelf aan de slag. Maak je persoonlijke veiligheidsplan of volg de zelfhulpcursus Leven onder controle. Website:  klik hier
 • AlzheimerTelefoon. 7 dagen per week tussen 9.00 en 23.00 uur Tel: 0800-5088: De AlzheimerTelefoon biedt zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie. De AlzheimerTelefoon is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of advies bij dementie. Ook kunt u dit telefoonnummer bellen als u uw verhaal over dementie wilt delen. Bij de AlzheimerTelefoon werken ongeveer dertig vrijwilligers. Jaarlijks beantwoorden zij ruim 3600 telefoontjes. De vrijwilligers zijn zelf ervaringsdeskundigen of specialisten met een gerelateerde professionele achtergrond. Als geen ander weten zij wat de impact is van dementie en zorgen voor een naaste. Ze bieden u graag een luisterend oor en persoonlijk advies bij dementie. Website:  klik hier
 • Stichting MIND Korrelatie.Tijdens kantoortijden Tel: 0900-1450: Dit nummer kost € 0,15 min. Voor hulp bij psychische en sociale problemen. Deze organisatie werkt met professionele hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Website:  klik hier
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de GGZ. Samen vertegenwoordigen we meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de GGZ. We willen de positie van deze mensen structureel te verbeteren. Belangenbehartiging bij psychische problemen. Website:  klik hier
 • Nationale zorgnummer. Maandag t/m Vrijdag tussen 9.00 en 13.00u Tel: 0900-2356780: Dit nummer kost € 0,20 per gesprek. Vragen over zorg, ondersteuning en participatie en niet-reanimerenpenning. Het Nationale Zorgnummer is de gezamenlijke hulp- én meldlijn van Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland. Wij zijn de koepelorganisaties van patiënten-, cliënten- en familieorganisaties in heel Nederland. Samen met onze partnerorganisaties, geven wij mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben een stem én een steun in de rug. Website:  klik hier
 • Mikado Helpdesk - samen met Ypsilon. Tijdens kantoortijden Tel: 088-0002120: Zorgt dat je de zorg begrijpt. De Mikado Helpdesk is een website voor mensen uit verschillende culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over de zorg. Want goede zorg moet begrijpelijk én bereikbaar zijn voor iedereen, waar u of uw ouders ook geboren zijn. U vindt hier veel informatie, filmpjes, brochures en persoonlijke verhalen over ziekten en andere gezondheidsthema's: van verzekeringen tot opvoeden, van borstkanker tot dementie. Veel informatie op de helpdesk is in meerdere talen te lezen en te bekijken. Website:  klik hier
 • Infolijn Trimbos Instituut Publieksinformatie. Tijdens kantoortijden Tel: 0900-1995: Hieronder vallen de Alcohol Infolijn, Drugs Infolijn, Gamen Infolijn, Roken Infolijn, Stoplijn. Dit nummer kost € 0,10 per min. plus de evt. kosten van je mobiele telefoon. Informatie beluisteren kan dag en nacht, 7 dagen per week. Alles over de risico's en gezondheid. De Infolijn geeft betrouwbare informatie en adviezen over alcohol, drugs, gamen, roken en psychische gezondheid, gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap. De Infolijnen zijn neutraal en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Deskundige medewerkers geven informatie en advies. Als het nodig is verwijzen zij door voor meer hulp en informatie. Website:  klik hier
 • Kindertelefoon. Elke dag van 11.00 tot 21.00 uur Tel: 0800-0432: Met de kindertelefoon kun je al 40 jaar over alles praten.  Bel gratis en anoniem of gebruik de chat. De Kindertelefoon bestaat uit een team van bijna 500 vrijwilligers. Je kunt met hen over alles praten. De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving. Website: klik hier
 • Ieder(in). Tijdens kantoortijden Tel: 030-7200000: Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) werkt aan een samenleving waarin mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte volledig tot hun recht komen. Iedereen hoort erbij en krijgt de kans om naar vermogen mee te doen. Website:  klik hier
 • Gripopjedip.nl website voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar: Zit je al een tijdje niet zo lekker in je vel? Heb je misschien net even iets te veel meegemaakt? Het kan zijn dat je daardoor last hebt van sombere buien, geen zin hebt om dingen te ondernemen, of dat je jezelf steeds vaker betrapt op negatieve gedachten over jezelf of over de wereld om je heen. Grip op je Dip kan jou het volgende bieden: je vindt hier allerlei tips en informatie over dips en depressies, je kunt ook mailen met een dipdeskundige die jou kan helpen om goed om te gaan met jouw dip. Wil je tips uitwisselen en anoniem in contact komen met jongeren die ook een dip hebben? Je kunt ook onze cursus volgen. Wij zijn er voor jongeren die last hebben van somberheid én voor de mensen uit hun omgeving. Alle informatie van Grip op je Dip is gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Website:  klik hier
 • Pratenonline.nl  website voor jongeren van 12-24 jaar. Chatten op afspraak: Jongeren die zich down of gespannen voelen. Herken jij je hierin? Je kunt bij ons je gevoel testen en chatten met één van onze professionals. Of misschien ken jij wel mensen in je omgeving van wie jij denkt dat zij iets aan onze site kunnen hebben? Attendeer hen dan gerust op ons. Ook kun je hier informatie vinden over wie of wat zou kunnen helpen en nuttige links naar andere sites. PratenOnline is aangetoond effectief bij depressieve jongeren. De chatbehandeling op Pratenonline.nl is effectief in het verminderen van depressieve klachten bij jongeren. Dat blijkt uit door het Trimbos-instituut uitgevoerd onderzoek. Website:  klik hier

Boven: klik hier 

 

Hulp voor Familieleden en Directbetrokkenen

 • Stichting Labyrint / In Perspectief. Bereikbaar volgens rooster op website: Tel: 0900-2546674: Wij zetten ons in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Met name voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. Je staat er niet alleen voor! Bel ons voor een goed gesprek met iemand die snapt waar je het over hebt. We gebruiken onze ervaringsdeskundigheid om hen op weg te helpen. Kijk rond op onze site en kies je manier om met anderen in contact te komen. Contactgegevens: Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort. Website:  klik hier
 • Mind Ypsilon. Tijdens kantoortijden Tel: 088-0002120: steunt, adviseert en vertegenwoordigt familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Ypsilon is een vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose, opgericht in 1984. De vereniging telt zo'n 5.000 leden. Ypsilon is een landelijke vereniging met 45 afdelingen verspreid over het land. De online Ypsilonbrochure “Help! Psychose in de familie” geeft antwoord op veel vragen. Over de aandoening en het zorgaanbod, maar vooral over wat familie en naasten kunnen doen. Hoe ga ik om met mijn partner of zoon, hoe krijg ik contact met zijn hulpverlener, hoe blijf ik zelf overeind? Maar ook onderwerpen als wonen, dwang en dubbele diagnose komen aan bod. Contactgegevens: Daendelsstraat 57, 2595 XT Den Haag. Website:  klik hier
 • Alzheimer Nederland. Tijdens kantoortijden Tel: 033-3032502: Dementie ontwricht het dagelijks leven van mensen die door dementie worden getroffen en dat van hun dierbaren. Alzheimer Nederland is er voor iedereen die hiermee te maken heeft. Het is onze missie om dementie te voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving. Sinds 1984 vraagt Alzheimer Nederland aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. We werken hiervoor samen met regionale en landelijke zorginstellingen. Al ons werk draait om de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. We komen op voor hun belangen, bieden hulp en informatie en financieren wetenschappelijk onderzoek. Dit werk doen we samen met duizenden vrijwilligers. Contactgegevens:  Postbus 2077, 3800 CB Amersfoort. Bezoekadres: Stationsplein 121, Amersfoort. Website:  klik hier
 • Blijf  Groep Flevoland - Oranje Huis. 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar Tel: 088-2342450: Een heel nieuwe aanpak van huiselijk geweld, dat is het Oranje Huis. Toekomstgericht en met als kerngedachte: veiligheid maak je samen. Lange tijd lag in de hulpverlening bij huiselijk geweld de nadruk op opvang in plaats van op aanpak. Op wegvluchten voor, in plaats van op stoppen van geweld. Met het Oranje Huis is dat veranderd. De open setting van het Oranje Huis straalt zelfvertrouwen uit: het is een tegenwicht voor de schaamte waarmee huiselijk geweld vaak gepaard gaat. Eerste hulp, opvang en advies onder één dak. In het Oranje Huis zijn al onze vormen van hulpverlening beschikbaar: er zijn units voor crisisopvang en begeleid wonen, naast informatie, advies en individuele en groepsbegeleiding. Dit maakt het mogelijk om laagdrempelige, directe hulp op maat te bieden aan het hele gezin. Er kan snel worden geschakeld en er kan in verschillende situaties een passend hulptraject worden ingezet. Contactgegevens: Blijf Groep Flevoland - Gooi en Vechtstreek - Oranje Huis, Zwedenstraat 229, 1363 DN Almere. Website:  klik hier
 • Helpmijndierbareis verslaafd.nl. Tijdens kantoortijden Tel: 020-6703530: : Jouw dierbare is verslaafd, wat nu?! Ons team staat voor je klaar om je bij deze vraag te helpen. We luisteren graag naar je verhaal, zodat we gezamenlijk kunnen kijken welke vorm van ondersteuning de juiste is bij jouw situatie. Vul het contactformulier in en vermeld duidelijk wat je hulpvraag is, dan neemt een van onze medewerkers binnen 48 uur contact met je op. Contactgegevens: IJsbaanpad 9, 1076 CV Amsterdam. Website:  klik hier
 • Kopstoring is een website voor jongeren die een vader of moeder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Zij hebben meestal weinig tijd om stil te staan bij zichzelf. Het zijn vaak sterke en zelfstandige mensen. Toch wordt het ook hen wel eens teveel. Website:  klik hier
 • Landelijke Stichting FamilieVertrouwensPersonen. Tijdens kantoortijden Tel: 0900-3332222: Afvies en hulplijn voor familie en naasten: Bent u familie of naaste van een cliënt in de psychiatrie of verslavingszorg? Dan kunt u informatie, advies en ondersteuning krijgen van een familievertrouwenspersoon. Contactgegevens: Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht. Website:  klik hier

Boven: klik hier 

 

Algemene Nuttige Zorgsites

 • Patiëntenfederatie Nederland. Tijdens kantoortijden Tel: 030-2970303: vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. We maken ons sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben. Nú en in de toekomst. Wij geven patiënten een stem: in de spreekkamer, in het verpleeghuis, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in de media. Op basis van de ervaringen  willen we samen de zorg beter maken. Contactgegevens: Orteliuslaan 871 - 1e verdieping, 3528 BE Utrecht. Website:  klik hier
 • CMO Flevoland - Zorgbelang Flevoland. Tijdens kantoortijden Tel: 0320-752231: voor een gezond en veerkrachtig Flevoland. Team Zorgbelang Flevoland staat voor een gezond en veerkrachtig Flevoland. Het team vindt het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Team Zorgbelang Flevoland betrekt patiënten, cliënten en inwoners al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling en verbetering van zorg- en welzijnsbeleid. Want als geen ander weten zij hoe zorg en welzijn werkt in de praktijk. Zorgbelang Flevoland bestaat uit: Adviespunt Zorgbelang - Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt als u zorg of ondersteuning nodig heeft. Wie zorg nodig heeft merkt vaak dat dit niet gemakkelijk te regelen is. U kunt daar hulp bij krijgen. Snel, gratis en onafhankelijk. Adviespunt Zorgbelang werkt voor Flevoland en het Gooi. Contactgevens: De Schans 19 - 45, 8231 KA Lelystad. Website:  klik hier
 • Zorgkaart Nederland, Patiëntenfederatie Nederland: Zoek, vind en waardeer 128.840 zorgaanbieders. Deel nu uw ervaring met de zorg. Website:  klik hier
 • DigitaleZorgGids.nl, Patiëntenfederatie Nederland: Wat is digitale zorg? Ontdek de mogelijkheden. Welke digitale zorgdiensten zijn er? Persoonlijke gezondheidsomgeving, Online ondersteuning bij zelfzorg, Online medisch dossier inzien, E-consult, Videoconsult, Online afspraak maken. Website:  klik hier
 • Mijnkwaliteit van leven.nl: laat zien waar goede zorg om draait. Uw verhaal telt: leven met een aandoening of beperking. Verhalen over prioriteiten stellen, energie verdelen en keuzes maken. Ouder worden en zelfstandig wonen. Verhalen van 70-plussers over hoe zij langer zelfstandig kunnen wonen. Zorgen voor iemand uit mijn omgeving. Mantelzorgers aan het woord over zorgen voor een ander en zichzelf. Website:  klik hier
 • Landelijk Meldpunt Zorg. Tijdens kantoortijden Tel: 088-1205020: Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft informatie en advies als  u een vraag of klacht heeft over de kwaliteit van zorg of jeugdhulp. Dat kan gaan over een zorgverlener, maar bijvoorbeeld ook over een medicijn of een medisch hulpmiddel. Wij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Zo informeren we u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden we uw vragen en helpen we u met praktische tips. Wij zijn onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Contactgegevens: Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Website:  klik hier
 • Zorgwijzer. Tijdens kantoortijden Tel: 010-3400020:  Zorgwijzer is een groot informatieplatform met veel informatie over de zorg en zorgverzekering. De Kennisbank en het Zorgkompas beantwoorden al veel vragen. Neem eerst daar een kijkje, voordat je contact met ons opneemt. Website:  klik hier


         Website Overzicht: klik hier            Boven: klik hier            Home:  klik hier 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl