Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Buurt - Onderzoek

 

Voor meer info zie ook Accommodaties:  klik hier


NIEUWSBERICHTEN

    OntmoetingsHuis De Kern - Almere Hout


Open brief

    2 maart 2019

Evaluatie, AED nieuws en uitbreiding OntmoetingsHuis De Kern


Beste buurtbewoners,

 • Het is inmiddels al 8 jaar geleden dat we met een aantal vrienden in Almere Hout zijn komen wonen en we een gedeelte van onze gemeenschappelijke ruimtes, (Huiskamer)  op de Koekoeklaan 2, hebben omgedoopt tot “Het OntmoetingsHuis De Kern” en we gelijktijdig een groot gedeelte van onze interne activiteiten hebben opengesteld voor u als buurtbewoner. Door middel van deze brief informeren we u over de huidige stand van zaken en de op handen zijnde (mogelijke) veranderingen.
 • Zoals u misschien gemerkt zult hebben, zijn we allemaal nog altijd druk met allerlei werk-zaamheden op het terrein van de sociale cohesie, de ondersteuning van mantelzorgers, duurzaamheidsprojecten en natuurlijk onze levensbeschouwelijke activiteiten. In de loop der tijd is er steeds meer vraag gekomen naar het gebruik van onze ruimtes voor allerlei andere activiteiten die mensen uit de buurt willen ontplooien. Dit betekent echter dat er hierdoor minder mogelijkheden zijn ontstaan om de ruimtes voor “eigen” gebruik te benutten en moeten we dus regelmatig mensen teleurstellen als men een ruimte zoekt.
 • Gezien het feit dat er van oorsprong geen collectieve voorzieningen waren gepland in Almere Hout, maar er in de loop der tijd toch steeds meer vraag is gekomen naar een algemene “buurtruimte”, willen we gezamenlijk met u onderzoeken of er een accommodatie moet worden gecreëerd, die hieraan (gedeeltelijk) tegemoet komt.
 • Na intern beraad hebben wij een mogelijkheid gevonden om een houten bijgebouw in de tuin van het pand te plaatsen, ter vervanging van de reeds aanwezige schuren en overkapping. Het gaat om een ruimte van ongeveer 5 x 12 meter. Dit biedt dan de mogelijkheid om allerlei activiteiten een onderkomen te geven. In het hoofdgebouw kunnen onze huidige activiteiten voortgang blijven vinden, dit zijn zaken als individuele (begeleidings)gesprekken met buurtbewoners, de Yoga en Meditatie lessen, verschillende bijscholingen, trainingen, cursussen voor stervensbegeleiding, vertalingen, etc.

Welke nieuwe activiteiten zijn mogelijk?

 • We doen een aantal suggesties waar u aan kunt denken: vergaderingen, workshops, de reanimatie- en EHBO-cursussen, een bridge-, klaverjas-, boeken-, schaak-, wandel-, dam-, fiets- of handwerkclub, een inloopochtend, creatieve activiteiten, (schilderen, tekenen, bloemschikken, enz.) lotgenotencontacten, spreekruimte voor de wijkagent en de boswachter, de natuurprojecten (vogelwerkgroep) expositieruimte, een biologisch afhaalpunt, computerlessen, etc.

Betekent meer activiteiten ook meer overlast?

 • We weten zeker dat u de afgelopen 8 jaar nooit enige overlast heeft ondervonden van onze activiteiten, we houden immers allemaal van de rust en stilte en zeker daar waar het de relatie met de directe omgeving betreft. De eventuele nieuwe activiteiten zullen dan ook geen extra belasting veroorzaken in de buurt, omdat de gebruikers van de ruimtes meestal in Almere Hout wonen en lopend of met de fiets, en een enkele keer met de auto, naar het pand zullen gaan komen.
 • We hebben op ons eigen terrein de mogelijkheid voor het parkeren van 9 auto’s aan de achterkant van de woning en 3 aan de voorkant en dit betekent dat het maar sporadisch zal voorkomen dat er auto’s op de algemene parkeerplaats aan de voorzijde van het pand moeten parkeren. Het uitgangspunt is tevens dat de meeste activiteiten bestemd zijn voor een relatief kleine groep (2 - 16) personen. Overlast is het laatste wat we willen en de enkele auto die “extra” zal gaan rijden, verplaatst dan mensen uit de wijk voor een zinvolle activiteit naar een simpele buurtaccommodatie, die het welzijn van mensen zal ondersteunen en waar mogelijk bevorderen.
 • Op dit moment denken we dat er 12 dagdelen per week beschikbaar zullen komen in de nieuwe ruimte. We zijn in principe niet van plan, evenals in de afgelopen 8 jaar, om op een regelmatige basis commerciële activiteiten te huisvesten, dit gebeurt al in grote mate in de wijk via privé woningen en een eventuele aanbouw.

Wie is er verantwoordelijk voor de nieuwe ruimte en activiteiten?

 • Het is de bedoeling om alle activiteiten in het pand en op het terrein van de Koekoek- laan 2, te laten plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van een nieuw op te richten Stichting “OntmoetingsHuis De Kern”. Deze nieuwe stichting sluit een contract met de eigenaren van het pand over de voorwaarden waaronder de activiteiten mogen plaats vinden. Vervolgens is de stichting verantwoordelijk voor de juiste uitvoering. Gebruikers van de ruimte en de tuin sluiten indien wenselijk een “contract” met deze stichting, waarbij de gebruikersvoorwaarden worden vastgelegd. Uiteindelijk zullen we met elkaar zorg moeten dragen voor een goede integratie van de nieuwe activiteiten in onze wijk, dit mede in het kader van een terugtredende overheid, waarbij wij als burgers worden opgeroepen onze verantwoordelijkheid te nemen.

De Stichting “OntmoetingsHuis De Kern”

 • In de opzet van de nieuwe stichting schuilt de kern van ons verhaal; het plan is namelijk alleen maar levensvatbaar, indien u als buurbewoner dit initiatief ondersteunt, zodat het een initiatief is vanuit de wijk en voor de wijk. In het bestuur van de nieuwe stichting moeten dus naast de mensen van de bestaande “vriendengroep”, ook wijkbewoners gaan participeren. Een mogelijke structuur ligt hier voor de hand in termen van een “Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur”. In het contract dat met de eigenaren van het pand wordt vastgelegd staat vermeld welke activiteiten er wel dan niet kunnen worden gehouden en het dagelijks bestuur zal hierop toezien.
 • Mede afhankelijk van de aard van de activiteiten zullen er verschillende werkgroepjes komen die hun eigen activiteit organiseren en ook verantwoordelijk zijn dat de ruimte weer “schoon” wordt achterlaten, zodat een volgende gebruiker weer zonder extra werk aan de slag kan. Het dagelijks bestuur zal hierbij ten dienste staan, bijvoorbeeld in het opstellen van een rooster voor het gebruik.

Wie betaalt de kosten van dit alles?

 • Een oplettende lezer kan de gedachte bekruipen: “wie betaalt dit allemaal of wie ver-dient hier aan?” Al meer dan 40 jaar vormen we een vriendengroep die al haar activiteiten zonder enig winstoogmerk heeft aangeboden; incidenteel vragen we een vergoeding voor de directe kosten. Noem ons idealisten of mensen met veel compassie, daarom is het antwoord op de hiervoor gestelde vraag: “niemand zal er iets aan (kunnen of mogen) verdienen”. Het “OntmoetingsHuis De Kern” wil bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk en waar mogelijk aan het individuele welzijn van mensen.
 • Gelukkig zijn er momenteel mensen die financiële middelen beschikbaar willen stellen om het nieuwe bijgebouw tot stand te laten komen. Daarom komen we ook nu met ons plan, echter voor een verantwoorde exploitatie moeten de gebruikers wel een kleine vergoeding betalen, (gas, water, licht, verzekering, onderhoud, enz.) We hopen dat er buiten onze kerngroep nog een aantal buurtbewoners zijn die ons willen steunen in het realiseren van dit alles. Deze “ondersteuning” hoeft niet alleen uit een financiële bijdrage te bestaan, maar we denken ook aan mensen die willen helpen om het nieuwe gebouw in te richten met zaken als een keukenblok, airco, toilet, geluidsapparatuur, ventilatie, verlichting, beamer, kasten, beveiliging, netwerkvoorziening, enz.

De Stichting Om-Shanti

 • Deze blijft als huurder actief in het hoofdgebouw en de tuin en zal haar ruimtes, (het huidige secretariaat en de les- en lezingen ruimte) op verzoek en in onderling overleg beschikbaar kunnen stellen aan de nieuwe stichting OntmoetingsHuis De Kern.

De AED (Automatische Externe Defibrillator)

 • Enige maanden geleden heeft u van ons een open brief ontvangen met de vraag om gezamenlijk te onderzoeken of er in Almere Hout voldoende draagvlak is voor een of meerdere buurt AED’s. Inmiddels is er een werkgroep gestart om een en ander in kaart te brengen en een mogelijke realisatie voor te bereiden. Naast het feit dat ons pand zal dienen als locatie voor een van de AED’s, zal de nieuwe of bestaande ruimte gebruikt kunnen worden voor de noodzakelijke reanimatiecursussen en de herhalingscursussen. U ontvangt binnenkort nadere informatie over de ontwikkelingen rondom de AED.

De participatie van de buurt

 • Het klinkt allemaal mooi, maar de uitvoering staat of valt met de deelname van voldoende wijkbewoners. Vindt u het belangrijk dat er iets dergelijks komt in uw wijk? En bent u ook bereid om op enigerlei wijze mee te werken, dit kan betekenen dat u gebruik denkt te gaan maken van een van de activiteiten of dat u als bestuurslid of vrijwilliger actief wilt worden, of ons op een andere wijze wilt ondersteunen, dan vernemen we dit graag van u. Om goed zicht te krijgen of er voldoende draagvlak is in onze wijk, vindt u bijgaand een enquête formulier.

Wilt u  deze enquête a.u.b. invullen, ook als u in eerste
    instantie niet zo enthousiast bent! Uw mening is voor ons van
    groot belang, want zonder voldoende draagvlak in de wijk zullen we
    zeker niet tot realisatie van onze plannen overgaan, dus laat uw stem horen!

De locatie van het nieuwe bijgebouw

 • Welke bestaande schuren en overkapping willen we gaan vervangen; hieronder ziet u de huidige situatie via een foto weergegeven. Het zal u duidelijk zijn dat er geen direct omwonenden zijn, en er dus in principe ook geen extra overlast kan ontstaan.

 • Het pand waarin het OntmoetingsHuis De Kern is gevestigd, samen met de stichting Om-Shanti, is centraal gelegen in Vogelhorst 1, en met name de plaats van het nieuwe bijgebouw ligt volledig vrij van alle andere woningen, namelijk helemaal achterin onze tuin. Aan de andere kant van de heg ligt eerst een werkterrein van de gemeente met een riool ontluchtingsplek en er staat een alarminstallatie die maandelijks afgaat en vervolgens een stuk grasland en het Zwanenmeer.

De huidige tijdgeest vraagt soms om
 extra zorg en aandacht voor elkaar.


Enquête 
    Uitbreiding OntmoetingsHuis De Kern


Naam:    

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobiel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Bij voldoende reacties wordt u uitgenodigd om nader van gedachten te wisselen over
    de ontwikkeling van uw wijk en de rol van het OntmoetingsHuis De Kern hierbinnen.

    Dit ingevulde formulier graag voor 17 MAART 2019 inleveren bij of opsturen aan:

     De Kern, Koekoeklaan 2, 1343 AM Almere Hout   Tel:  036 - 5402879    Mobiel:  06 - 20605354
     E-mail: dekernalmerehout@upcmail.nl    Website:  www.dekernontmoetingshuis.nl


1.  Vindt u het wenselijk dat er een accommodatie komt, waar u als wijkbewoner       □  Nee
     gebruik van kunt maken ten behoeve van de in de brief genoemde activiteiten?      □  Ja

2.  Wilt u hier aan meewerken?    □ Nee  □ Ja, als
                                                     □ Gebruiker  □ Vrijwilliger    □  Bestuurslid

3.  Wilt u meewerken aan de inrichting van de ruimte?  □ Nee        □ Ja

4.  Heeft u nog ideeën voor het gebruik?    □ Nee          □ Ja (vermeld deze in een bijlage)

5.  Maakt u zich zorgen over het geheel?    □ Nee        □ Ja (vermeld deze in een bijlage)

6.  Heeft u organisatorische ervaringen of een andere expertise die u wilt inzetten?        
    □ Nee    □ Ja, namelijk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Heeft u nog andere opmerkingen?        □ Nee        □ Ja, namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Hartelijk dank voor uw medewerking, namens de medewerkers van de KernBoven:  klik hier                        Home:  klik hier 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl