Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Werkgroep Vlieghinder Almere - WVA

 

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Belangenvereniging Almere Hout (BAH), Bewonersvereniging Tureluur–Zuid, Bewonersvereniging Nobelhorst en van de stichting OnmoetingsHuis de Kern.Update: 7 juli 2019

In vervolg op de motie van D66 (politieke markt 16 mei 2019) over de invoering van een meetsysteem voor geluidsbelasting en luchtkwaliteit, is op 23 mei in de Raad deze motie aangenomen. (Motie vreemd aan de orde van de dag Monitoring lucht en geluidkwaliteit RG88.)

Voor meer informatie klik hier

De wethouder komt in het najaar met een plan.

Voorts is er een nota van toelichting verschenen van de minister als reactie op de ingediende zienswijzen op het Luchthavenbesluit en de MER Lelystad. Daar hebben wij ook een reactie opgeschreven.

Voor de nota en de kamerbrief klik hier


Update: 13 mei 2019

Komt allen naar de Politieke Markt.

Donderdag 16 mei 2019 zal de Werkgroep Vlieghinder Almere inspreken tijdens de Politieke Markt

Donderdag 16 mei a.s. wordt tijdens de Politieke Markt van de Gemeenteraad Almere een motie van D66 besproken. Deze motie gaat over de invoering van een meetsysteem voor geluidsbelasting en luchtkwaliteit.

Gelet op de mogelijke groei van de vliegtuigbewegingen boven Almeers grondgebied, is een dergelijk meetsysteem van belang voor de signalering van knelpunten. De Werkgroep Vlieghinder Almere heeft meerdere malen aangedrongen op een dergelijke meetsysteem.

Tijdens de Politieke Markt zal een van de leden van de Werkgroep inspreken

 Zaal Haven - 19.30 - 20.00 uur.

Meer informatie over deze Politieke Markt klik hier

Meer informatie over de motie van D66 klik hier


Update: 11 januari 2019

Informatiemarkten zienswijzenprocedure Lelystad Airport

Vandaag 11 januari 2019 start de zienswijzenprocedure Lelystad Airport. De procedure loopt tot en met donderdag 21 februari 2019. Tijdens deze periode bent u van harte welkom één van de informatiemarkten bij te wonen. De maximale capaciteit per informatiebijeenkomst bedraagt 300 personen. Er zijn bijeenkomsten gepland in Lelystad - Enkhuizen - Hoogeveen - Zwolle - Apeldoorn.

Om u aan te melden voor een van de bijeenkomsten klik hier

Meer informatie en uitleg over de zienswijzenprocedure vindt u op de website Platform Participatie van de Rijksoverheid klik hier


Update: 30 december 2018

Half december kreeg de Werkgroep Vlieghinder Almere het onderstaande bericht binnen van de Rijksoverheid.

Vanaf 11 januari kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ontwerpbesluit). Tijdens de zienswijzenperiode van 6 weken kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit.

Voor het volledige bericht: klik hier


Zorgen om vlieghinder

Het aantal vliegbewegingen in het luchtruim boven Almere is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Dit veroorzaakt geluidsoverlast en heeft een negatieve invloed op de luchtkwaliteit. Vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s voor de inwoners van Almere vinden wij dat de gemeente Almere een monitoringsysteem moet invoeren om tijdig de juiste besluiten te kunnen nemen om de gezondheid van haar inwoners te waarborgen.

Volgens een recent rapport van Milieudefensie voldoet de luchtkwaliteit in Almere niet aan de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Link naar "Lucht in Almere moet inderdaad schoner".
In het rapport van Milieudefensie wordt benadrukt dat het verkeer de grote boosdoener is. In deze notitie willen wij aandacht vragen om niet alleen de invloed van het wegverkeer maar ook de invloed van het vliegverkeer op de luchtkwaliteit in Almere te onderzoeken.

Daarnaast dient ook het vliegtuiglawaai in kaart gebracht te worden. In de Geluidsbelastingkaart Almere 2016 werd dit onderwerp zeer kort behandeld: ‘de geluidsbelasting als gevolg van andere bronnen overschrijden in Almere geen grenzen en zijn daarom niet relevant’. De beleving van de inwoners is echter anders.

Via de burgerijenquête ‘Almere in de peiling 2012’ is de bevolking bevraagd hoe en van welke lawaaibronnen men de meeste overlast ondervindt. De uitkomsten hiervan waren:

1. Bromfietsers/scooterlawaai: 20%
2. Wegverkeerslawaai: 14%
3. Vliegtuiglawaai: 12%

Het is van belang dat het vastleggen van luchtkwaliteit en geluidsoverlast gebaseerd is op metingen en niet op berekeningen. Daarom verzoeken wij de gemeente Almere over te gaan tot monitoring van luchtkwaliteit en geluid. Vliegtuiglawaai moet onderdeel uitmaken van de volgende Geluidsbelastingkaart van Almere, meetresultaten dienen te worden vermeld, ook als de conclusie is dat grenswaarden niet worden overschreden.

november 2018

Namens de Werkgroep Vlieghinder Almere,

Alex Rijpsma en Bernhard van der Ven


In onderstaande factsheets wordt nader ingegaan op de volgende onderwerpen:

1 Geluid
2 Luchtkwaliteit
3 Raakvlakken met Coalitieakkoord 2018


Factsheet Geluid

Het toenemende vliegverkeer richting Schiphol verdient nader aandacht. Het aantal vliegbewegingen in het luchtruim boven Almere is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. De vanaf 2023 in te voeren herinrichting van het luchtruim biedt mogelijkheden de overlast in Almere sterk te verminderen. Het moet ook voorkomen dat andere gemeenten proberen de overlast in hun gemeente ‘te parkeren’ in andere gemeenten.

Ten aanzien van Vliegveld Lelystad is voor de bewoners van Almere Hout, Nobelhorst en Oosterwold de aanvliegroute voor de baan 05 van belang. Bedenk dat er op termijn een woongebied is gepland van 30.000-40.000 bewoners! De vliegtuigen komen uit N.O. richting (Biddinghuizen) op een hoogte van ca 600m. Ter hoogte van Zeewolde dalen ze tot ca 500m (1700 ft). Dan maken ze een lus voor de A27 om recht voor de landingsbaan te komen.

De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Lden. Kort gezegd geeft deze waarde een gemiddelde per dag en per jaar. Om die reden is dit een zeer versluierende maatstaf. Gelet op het aantal vluchten is er geen geluidsbelasting gedurende het grootste deel van de tijd. Echter wanneer er een vliegtuig landt, dan is het raak. (Zie het boek “Schiphol, een visie op de toekomst” van G.Berkhout waarin het beleid t.a.v. de geluidsbelasting kritisch wordt beschreven). In bijlage 14,  fig 5, van het MER rapport wordt de piekbelasting weergegeven. In het gebied van de A27 zou er sprake zijn van 70-75 dB piekbelasting.

In het Kamerdebat over de Luchtvaart van 15 mei 2018 heeft de minister gesteld dat de Provincie Flevoland en Lelystad Airport de regie zullen voeren over de inrichting van een monitoringssysteem. Gemeenten moeten zich aanmelden en (vermoedelijk) op eigen kosten een lokaal meetpunt inrichten. De gemeente Zeewolde heeft een contract gesloten met Sensornet om de geluidsbelasting te monitoren.

De gemeente Almere dient de geluidshinder van het vliegverkeer in kaart te brengen om de gezondheid van de inwoners te waarborgen.


Factsheet Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit (in het bijzonder stikstofoxiden, fijnstof en ultrafijn stof) staat zeer in de belangstelling. Een van redenen daarvoor is dat Nederland al een aantal jaren niet overal voldoet aan de EU normstelling voor deze stoffen. Daarnaast is er een toenemende aandacht voor de gezondheidseffecten van fijnstof en met name ultrafijn stof.

PM10    = deeltjes < 10  μm
PM2,5   = deeltjes < 2,5 μm
PM0,1   = deeltjes < 0,1 μm (ultra fijn stof)

In onderstaande tabel zijn de huidige grenswaarden (jaargemiddelde) weergegeven.

  PM10 PM2,5 Stikstofdioxide
EU norm     µg/m3 40 20 40
WHO          µg/m3 20 10

40

Helaas bestaat er nog geen norm voor het ultrafijn stof, terwijl juist deze fractie (vermoedelijk) de grootste gezondheidsschade veroorzaakt. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) van 7 juli 2018 is een interessant artikel over fijnstof gepubliceerd. Ook de Gezondheidsraad heeft in een advies (januari 2018) gepleit voor prioriteit voor maatregelen om fijnstofbelasting te verminderen.  

Het RIVM voert op dit moment een groot onderzoek uit en zal in 2019 een tussenrapportage geven over het onderzoek naar ultra fijn stof. Op 5 juli 2018 is er een debat geweest in de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Leefomgeving. Doelstelling is dat de luchtkwaliteit in 2023 voldoet aan de WHO normen.

Dit alles betekent nogal wat voor Flevoland. Op dit moment voldoen we zeker niet aan de WHO norm voor fijnstof. Het is vrijwel zeker dat er ook een normstelling voor ultrafijn stof zal komen, gelet op de gezondheidseffecten. Juist het ultrafijn stof is voor een groot deel afkomstig van het vliegverkeer!

Kortom, alle reden om ook de ontwikkeling van de concentraties van fijnstof, ultrafijn stof en stikstofdioxide in Almere te monitoren.


Raakvlakken met het Coalitieakkoord 2018

Wij vragen de gemeente om meer nadruk te leggen op het terugdringen van de hinder van het vliegverkeer bij de uitwerking van het coalitieakkoord 2018.

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet biedt kansen voor een integrale invalshoek, waarbij inwoners invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Wij willen vragen ook aandacht besteden aan de koppeling van gezondheidsbeleid en ruimtelijke plannen.

In opgave 5 Gezond in Almere heeft de coalitie het alleen over de ambitie om voor overgewicht, bewegen, mentale weerbaarheid en gebruik van alcohol, tabak en drugs, aan het einde van de bestuursperiode betere cijfers te laten zien dan in 2018.

Wij vragen de gemeente om ook de gezondheidsaspecten van geluidsoverlast en luchtkwaliteit onderdeel te laten zijn in opgave 5.


Boven:  klik hier                        Home:  klik hier

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • dekernalmerehout@upcmail.nl