Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

    Shanti Education   

 Door de maatregelingen rondom de Covid-19 pandemie is er veel onzekerheid over de planning van onze  bijeenkomsten, lezingen, trainingen, heroriëntatie, enz. Daarom zal er wat meer studiemateriaal via een downloadlink beschikbaar worden gesteld voor belangstellenden, dit materiaal komt uit onze internationale digitale bibliotheek. Het gaat in eerste instantie om ondersteunend materiaal dat gebruikt wordt bij onze werkmappen die de basis vormen van de opleiding. De boeken en de werkmappen voor de opleiding zijn nog niet allemaal gedigitaliseerd en hoofdzakelijk in fysieke vorm aanwezig. Afhankelijk van hoe de pandemie zich ontwikkelt, overwegen we om een aantal lezingen ook te gaan streamen, meer hierover vindt u binnenkort op deze website.


Onderstaand materiaal komt uit onze internationale digitale bibliotheek. Het gaat in eerste instantie om ondersteunend materiaal dat gebruikt wordt bij onze werkmappen die de basis vormen van de opleiding. We proberen binnen de opleiding en de lezingen ons zo breed mogelijk te oriënteren, daarom is het materiaal afkomstig uit verschillende stromingen en tradities.

Uiteraard zijn alle copyright rechten van toepassing op ons eigen materiaal, evenals op al het materiaal van derden. Voor persoonlijke ontwikkeling en spirituele studie is het vrij te gebruiken. Voor commercieel gebruik moet u eerst contact met ons opnemen!  klik hier


Om-Shanti-Doelstelling

De stichting Om-Shanti heeft verschillende doelstellingen, een ervan is dat we mensen helpen met hun (her)oriëntatie op het spirituele vlak, daarbij beseffen we dat onze eigen weg niet per definitie ook de weg is voor anderen, daarom zijn we binnen ons centrum breed georiënteerd op het terrein van spiritualiteit, wetenschap, zingeving en religie. Dit gegeven vertaalt zich onder andere in de opzet van het educatie programma en de digitale bibliotheek, evenals in het aanbod van trainingen en bijscholingsprogramma’s.

Wij hebben geen recht op wat het begrip “de Waarheid” betekent, deze is en was er altijd al, echter een gedeelte van de subjectieve en de door ons ervaren “waarheid” is altijd in ontwikkeling en dus niet statisch, maar dynamisch van aard, net zoals “God of de Werkelijkheid” dat van nature is. Denk eens aan het wonder van de scheppende kracht in alles dat leeft en waar wij als mensen bewust gebruik van kunnen maken door ons open te stellen voor inspiratie, zo zichtbaar in alle vormen van kunst. Het is deze Werkelijkheid die wij als mensen nooit kunnen begrijpen, maar wel gedeeltelijk kunnen ervaren, als we voldoende Stil zijn, zonder een inspanning te doen, dus zonder doener-schap, zonder verwachtingen, zonder iets speciaals te willen, om zo geleidelijk aan te “ontdekken” of beter gezegd te ervaren waarnaar we op weg zijn en wie we werkelijk ten diepste zijn, dus voorbij ons ego en het fysieke lichaam.

Deze ontdekking brengt ons voorbij het tijdelijke, het materiële, naar een subtieler en spiritueler niveau, waardoor de Liefde en de Bron waar ze uit voortkomt, tastbaarder en herkenbaarder wordt, hetgeen een innerlijke blijdschap door herkenning veroorzaakt. Het geeft tevens veel meer toegang tot de antwoorden op de essentiële levensvragen, waardoor het leven zinvoller wordt en het lijden dragelijker en het besef van z’n tijdelijkheid tot ons doordringt, hetgeen tot bevrijding leidt.

Yoga is een spiritueel en wetenschappelijk systeem dat deze levenshouding helpt te ontwikkelen en toegang geeft tot de essentie van het begrip “bewustzijn”, dat een synoniem is voor “God of de Werkelijkheid”.

Je zult merken dat spirituele ervaringen je dichter bij je wezenlijke kern brengen en een directe invloed hebben op je emotionele gesteldheid. Ze maken je liefdevoller, stabieler, dankbaarder en minder gehecht aan het wereldse leven als een voorwaarde voor je geluk. Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen om deze levensweg te gaan. We zijn ook altijd bereid om iedereen die daar behoefte aan heeft te helpen ontdekken welke vorm van Yoga bij de zoekende medemens het beste past. Voel je daarom vrij om je eens nader te verdiepen in deze levenshouding en de achterliggende filosofie.


De onderstaande teksten zijn in het Nederlands, Frans, Duits en Engels, soms makkelijk toegankelijk, soms zijn ze moeilijk en wetenschappelijk door de aard van het onderwerp en daarom is het ook niet allemaal in dezelfde stijl. 99% van dit materiaal wordt ook gebruikt als academie en studie materiaal binnen de 6-jarige Om-Shanti Basisopleiding voor Yogaleraar.


 

 

 

Tekst wordt nog ingevuld

 

 

 

 

 

 


 

 
naar boven

 

 

 

 

Speciale Lezingen op Verzoek


Opzet en context van de lezingen


De meeste lezingen die we in het OntmoetingsHuis de Kern geven aan buurtbewoners, vrienden, kennissen, belangstellenden zijn bedoeld om mensen te helpen zicht te krijgen op een bepaald onderwerp/thema en de eventuele praktische implicaties toegankelijk en toepasbaar te maken. We maken hierbij onder andere gebruik van de wetenschappelijke kennis zowel uit het Westen alsook uit het Oosten, bijvoorbeeld de kennis rondom de Yoga en Vedanta wetenschap welke zich met alle aspecten van het leven bezighoudt. We richten ons in eerste instantie op de (serieus) geïnteresseerden, de  "zoekende" medemens, die we in wezen allemaal zijn.


    U kunt als buurtbewoner mede onze agenda bepalen, dus zijn er bepaalde onderwerpen die u graag in een wat groter gezelschap wilt bespreken, neem dan even contact op.


De opzet van de meeste aangepaste lezingen zoals we die in het verleden hebben gegeven, meestal op de locatie waar de mensen werkzaam of woonachtig zijn, ziet er als volgt uit:

Een verzoek of uitnodiging wordt meestal gedaan door:

 • De contacten die we hebben opgebouwd binnen de verschillende maatschappelijke geledingen waar we al meer dan 40 jaar actief zijn. U moet hierbij vooral denken aan werkvelden die te maken hebben met de (geestelijke) gezondheidszorg, ethiek, theologie, spiritualiteit, (ouderen) hulpverlening, duurzaamheid, psychologie, filosofie, persoonlijke begeleiding, volwaardige voeding, leefritme-schema’s, bewustwordingsprocessen, individuele Yoga-oefenprogramma’s op basis van een Yoga-anamnese, de authentieke en tijdloze psychologie en filosofie van de Yoga en (Advaita) Vedanta-leer, enz.
 • Individuen alsook (beroeps) organisaties en instellingen, hoofdzakelijk in Nederland, maar soms ook vanuit het buitenland.
 • Buurtbewoners, vrienden, kennissen en werkcollega’s.
 • De professionals werkzaam in de verschillende werkvelden; deze hebben doorgaans een  M.B.O.- H.B.O.- en/of Universitaire opleiding gevolgd.

Onderzocht wordt wat men precies beoogt met het verzoek

 • Dit is een belangrijke vraag en het antwoord bepaalt in sterke mate de vorm en inhoud van het totale programma en dus ook de opzet en inhoud van de lezingen; indien men zich alleen maar even wil oriënteren rondom een bepaald onderwerp, dan zijn wij meestal niet de aangewezen personen of organisatie, er zijn immers genoeg publicaties, kranten, boeken, websites, cursussen, enz., via welke men zich gemakkelijk kan informeren en oriënteren over een bepaald onderwerp.
 • Zoekt men echter meer verdieping en wil men een soort “studie” maken van een bepaald thema, dan is onze methodiek van werken waarschijnlijk wel voor u geschikt en geven we in deze oriëntatiefase meer achtergrond-informatie over de verschillende mogelijkheden, ook vertaald in de opzet van de lezingen.
 • Een duidelijk beeld en beschrijving ten aanzien van het beoogde doel is uitermate belangrijk, aangezien er anders verkeerde verwachtingen gaan ontstaan. Deze fase neemt de meeste tijd in beslag, omdat we de mensen en hun achtergrond goed moeten leren kennen willen we een verantwoord plan kunnen maken. In de praktijk betekent dit meestal het voeren van een aantal gesprekken en het in kaart brengen van wat men over een bepaald onderwerp weet en bijvoorbeeld welke opleidingen en praktijkervaringen hierbij relevant zijn.
 • We worden de laatste jaren ook steeds vaker benaderd door mensen die met pensioen of werkloos zijn en voldoende vrije tijd en energie hebben om zich in een bepaald onderwerp te verdiepen. Indien een dergelijk onderwerp wordt “bestudeerd” binnen een bestaande Kerngroep, dan is het mogelijk dat men zich hierbij aansluit.
 • Aangezien de meeste mensen in de komende jaren steeds ouder zullen worden, merken we nu al dat men hierdoor ook meer tijd heeft om zich bijvoorbeeld in levensbeschouwelijke onderwerpen te verdiepen, en komen de existentiële vragen des levens (weer) naar boven. Tevens zien we dagelijks de gevolgen van een sterk en snel veranderende samenleving; zo is de spirituele leegte die is ontstaan na de secularisatie voor veel (oudere) mensen een belasting, evenals de gevolgen van een te egocentrische en materialistische samenleving.
 • Daarom organiseren we ook regelmatig lezingen, bijeenkomsten en trainingen, die door bijvoorbeeld een “vriendenkring” worden aangevraagd, over thema’s waar we een sterke affiniteit mee hebben. We doen dit echter alleen als we ook over voldoende werkervaring, kennis en visie ten aanzien van het onderwerp beschikken; het minimale aantal deelnemers is 5 personen en het aantal lezingen ligt meestal tussen 2 en 7 keer.

We doen een voorstel over de opzet

 • In de meeste situaties waarbij we betrokken raken, zijn de lezingen slechts een onderdeel, de “derde fase”, en beginnen we eerst met informatie voorziening die nodig is wil men een onderwerp verantwoord kunnen bespreken en vervolgens nader bestuderen; een voor ons normale opzet bestaat dan uit:
 • Het lezen/bestuderen van het schriftelijk materiaal in de vorm van boeken, werkmappen, artikelen, verslagen, studies, enz.
 • Het bekijken en/of beluisteren van video- en audiomateriaal.
 • De lezingen.
 • Het beantwoorden van vragen, dit kan altijd schriftelijk, maar meestal doen we dit in een aparte bijeenkomst.
 • De trainingen, rollenspelen, Yoga- en meditatie-oefeningen.
 • Indien noodzakelijk/wenselijk worden er bijeenkomsten georganiseerd rondom situaties die aansluiten bij traumatische en belastende gebeurtenissen van de deelnemers, waarbij verschillende vormen van Yoga-therapie worden uitgelegd en toegepast.
 • Indien nodig worden er ook nog andere “deskundigen” ingezet.
 • Bijeenkomsten initiëren waarbij wij niet meer zelf aanwezig zijn, als een vervolgtraject voor de mensen die binnen hun organisatie of vriendengroep  verder willen werken aan het verdiepen van een bepaald thema.
 • Indien mogelijk of wenselijk organiseren we evaluatie-bijeenkomsten.

Een gezamenlijk plan wordt nader uitgewerkt

 • Mede afhankelijk van het doel en het niveau van de “toehoorders” bespreken we de totale opzet, waarbinnen de lezingen hun plaats krijgen.
 • De inbreng van de deelnemers wordt nader vastgelegd indien hier behoefte aan is, (wij stellen dit uiteraard op prijs). De ervaring leert namelijk dat een dialoog na een lezing veel meer mogelijkheden biedt om het onderwerp te doorgronden.
 • Een eventuele bijstelling en/of aanvulling van het basisplan is alleen mogelijk indien er meer dan 2 lezingen zijn gepland en kan door alle betrokkenen worden geïnitieerd, maar moet gezamenlijk worden besloten.

Integratie in het dagelijks leven

 • De meeste mensen die gezamenlijk een “Kerngroep” vormen, hebben bewust gekozen om een gedeelte van hun vrije tijd te besteden aan onder andere het bestuderen van levensbeschouwelijke vraagstukken en trachten de inzichten ook praktisch te vertalen in hun leven, uiteraard doet iedereen dit op zijn of haar eigen wijze, mede afhankelijk van de aspiraties die mensen hebben om te groeien.
 • Dit betekent dat zij elkaar ook bij andere activiteiten ontmoeten, zoals tijdens de zorg voor elkaar gedurende een ziekteperiode of bij het hanteerbaar maken van de gevolgen van de ouderdom, het onderhoud van de woningen en de tuinen, het delen van kunst- en cultuurbelevingen, het gezamenlijk musiceren, schilderen, wandelen en fietsen, het volgen van Yoga en meditatie-lessen, enz., ook dan wordt er soms verder gesproken over de inhoud van de lezingen en bijeenkomsten.

Het bijwonen van lezingen zonder een andere activiteit te volgen

 • Ondanks dat het volgen van de lezingen in feite een integraal onderdeel vormt van  het bestuderen van de methodiek van werken van Om-Shanti, is in de loop der jaren gebleken dat het alleen maar bijwonen van de lezingen goed mogelijk is en mensen toch kan stimuleren om zich verder te verdiepen in een bepaald onderwerp.
 • Door regelmatig ook de interne lezingen of scholing van een “Kerngroep”, zonder enige verplichting toegankelijk te maken voor geïnteresseerden, kunnen mensen geheel vrijblijvend kennis nemen van een visie op het leven die zowel theoretisch alsook praktisch is onderbouwd en al meer dan 42 jaar wordt gerealiseerd.

De kosten

 • De stichting Om-Shanti is een ideële organisatie, we financieren al onze activiteiten met behulp van de stichting Steunfonds Om-Shanti. Beide stichtingen hebben de ANBI status en we zijn altijd weer verblijd en dankbaar voor alle giften waardoor we ons werk al bijna 40 jaar kunnen doen zonder een vergoeding te vragen. In deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen en de gevolgen van de (financiële) crisis merken we dat de bezuinigingen in vele geledingen van de samenleving inmiddels ook ons raken, daarom blijven uw giften welkom! We rekenen in principe geen vergoeding voor de lezingen, maar een bijdrage in de feitelijke kosten is zeer welkom.
 • Ondanks dat de onderwerpen in eerste instantie “zwaar” lijken, en deze misschien ook wel voor u zijn, zullen de lezingen toch met de nodige humor worden gebracht, aangezien een geest die “lacht” veel minder verkrampt is, en hierdoor toegankelijker en wijzer dan als deze alleen maar wordt bepaald door negatieve emoties en gedachten.
 • Tijdens de afgelopen jaren is het soms noodzakelijk geweest om een aantal voorbereidende bijeenkomsten te organiseren opdat men de lezingen gemakkelijk kan volgen.
 • Meestal is het gedeelte na de pauze voor vragen en/of een dialoog; uw inbreng wordt zeker op prijs gesteld! Voel u vooral ook vrij, om indien aanwezig, uw kritische vragen te stellen en opmerkingen te maken, want ze “inhouden” is niet zo gezond. Tevens leven we in een “tijdgeest” waarin iedereen een mening wil hebben over alles. We hopen dan ook dat de lezingen u helpen bij het vormen van een eigen en authentiek standpunt, als gevolg van theoretische en praktische informatie, een dialoog, bezinning en verstilling. De lezingen worden verzorgd door de stichting Om-Shanti.

De lezingen beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 22.00 uur met een eventuele uitloop tot 22.30 uur; de ruimte is open vanaf 19.00 uur.Aanmelding/reservering

Gezien het "beperkt" aantal plaatsen in onze accommodatie, is het noodzakelijk dat u zich eerst even aanmeldt, dit kan doordat u langskomt, u ontvangt dan ook nog nadere informatie over de achtergronden van de lezingen, ook kunt u telefonisch een plaats reserveren, helaas is het niet mogelijk om u alleen per email aan te melden. Voor informatie over de contact mogelijkheden, klik hierVoorbereidingsbijeenkomsten

 

Deze  informatie heeft tot doel u nader te informeren over de opzet en achtergrond van de lezingen, (bij)scholingen, cursussen, trainingen en verhandelingen over levensbeschouwelijke onderwerpen, eventueel aangevuld met verschillende vormen van praktijk-lessen die Om-Shanti geeft aan de mensen van het OntmoetingsHuis de Kern, in Almere-Hout.

De lezingen bevatten altijd momenten voor een dialoog die meestal vorm krijgt door het beantwoorden van vragen en ook ruimte biedt voor de inbreng van de toehoorders. Tevens zijn er speciale bijeenkomsten die geheel in het teken staan van de bespreking van het ondersteunend materiaal zoals de werkmappen, boeken, artikelen, studies, video- en audiomateriaal, praktijkervaringen, enz.

De lezingen worden in principe alleen op verzoek gegeven, omdat de stichting het al vele jaren druk genoeg heeft met haar overige activiteiten en we geen behoefte hebben aan meer publiciteit, aangezien de belangstelling die er van nature ontstaat doordat mensen spreken over de inhoud van onze activiteiten met hun familieleden, collega’s, vrienden en bekenden, voor ons voldoende is.

De mensen die nu het OntmoetingsHuis de Kern dragen, hebben er bewust voor gekozen om de lezingen en de andere activiteiten in beperkte mate toegankelijk te laten zijn voor geïnteresseerde buurtbewoners. Dit gebeurt mede in het kader van een zich steeds verder ontwikkelende “participatie-samenleving”, die waar mogelijk en/of wenselijk buurtbewoners met elkaar in contact wil brengen om elkaar beter te leren kennen en indien nodig ook een helpende hand te kunnen bieden.

Als voorbereiding op de lezingenserie die de stichting Om-Shanti in het OntmoetingsHuis de Kern in Almere Hout geeft, hebben we mede op verzoek van “buurtbewoners”, die de interne lezingenserie(s) willen gaan bijwonen, twee extra bijeenkomsten ingelast die specifiek zullen gaan over de begripsaanduidingen die veel gebruikt worden tijdens de lezingen.

In de loop der jaren is namelijk steeds weer gebleken dat, om de informatie en bijvoorbeeld een visie ten aanzien van eventuele “oplossingen” goed te kunnen verstaan, begrijpen, verwerken en implementeren in het dagelijks leven, men een duidelijk beeld moet hebben van de (taal) begrippen die regelmatig gebruikt worden, anders kan er onnodig verwarring ontstaan, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling is van een serie lezingen die de meest existentiële levensvragen nader tracht te belichten.

Het zijn (kern)begrippen waar veel mensen zich in deze tijd mee bezighouden, maar die men niet altijd goed doorgrond heeft, waardoor men de diepere betekenis niet kent, en daarom de mens niet echt verder helpt, zoals we regelmatig constateren. U moet hierbij denken aan “processen en vraagstukken” die te maken hebben met:

Wat is de zin van ons bestaan?
Wat betekent lijden, “waarom” bestaat het en waardoor?    
Wat is de essentie van fysieke, emotionele, psychische en spirituele pijn?
Wat is de essentie van angst, onzekerheid, twijfel, enz.?
Hoe ontstaat stress, nervositeit en onrust en hoe kunnen we dit voorkomen?
Wat is de essentie van verdriet, rouw, verslagenheid, bedroefdheid, enz.?
Wat is de oorzaak van woede, boosheid, haat, agressie, enz.?
Wat is de spirituele dimensie van het menszijn?
Wat betekent verwerken, loslaten en schonen?
Wat betekent vergeven, spijt en berouw hebben, ten diepste?
Wat is de invloed van de tijdgeest, en in welke mate beïnvloedt het ons leven?
Wanneer duiden we een situatie als noodlot of beproeving?
Wat of wie is God, de Liefde, de Waarheid of de Werkelijkheid?
Bestaat er een wetmatigheid voor “Genade”?
Wat is het verschil tussen transformeren en een gedragsverandering?
Hebben we als mens een vrije wil, die altijd tot realisatie kan komen?
Waarom hebben we een natuurlijke behoefte aan plezier maken, genieten; waar komt de drang om gelukkig te willen zijn vandaan en waarom zijn deze zaken zo moeilijk op een duurzame wijze te realiseren?
Bestaat de Ziel en wat is deze dan?


 • De hiervoor genoemde onderwerpen en processen zijn slechts pogingen om dingen te benoemen waar ieder mens mee te maken krijgt tijdens zijn leven en die, als men de diepere betekenis ervan niet begrijpt, de mens vrijwel automatisch zijn natuurlijke levensvreugde ontneemt en hem/haar verwart en tot “onnodig” lijden brengt.
 • Een helder inzicht in de bedoeling van uw leven is nodig, wil men het in overeenstemming kunnen brengen met de antwoorden op de meest existentiële levensvragen. Dit is een voorwaarde om in harmonie en tevredenheid te kunnen leven, iets wat heden ten dage node wordt gemist, en waardoor mensen regelmatig een gevoel van  zinloosheid ervaren. Wij kunnen in ieder geval de juiste hulpmiddelen aanreiken waardoor het voor iedereen weer mogelijk is, om wezenlijker inhoud en vorm aan z’n leven te geven en z’n oorspronkelijke natuur te realiseren.
 • Hiervoor is het niet noodzakelijk om de levensomstandigheden drastisch te wijzigen, meestal kan men volstaan met het aanbrengen van kleine aanpassingen in bijvoorbeeld het leefritme, voeding, gewoontes. enz. Het vraagt wel om op een natuurlijke manier verder te willen groeien (transformeren) als mens en het leven als een leerschool te zien met allerlei levenslessen, soms in de vorm van (ernstige) beproevingen.
 • We leven in een onrustige overgangsperiode en deze tijdgeest kenmerkt zich onder andere doordat oude waarden en normen, opvattingen en ideeën over het leven, de mens, zijn religie, maar ook de beperktheid van het te materialistisch en egocentrisch denken, gedeeltelijk of geheel achterhaald blijken te zijn.

Vraagstukken waar eeuwenlang, met name in het Westen, geen antwoorden op werden gevonden, zijn nu inzichtelijk doordat we dichter bij de essentie van het “leven” komen. We zien dit mede ontstaan door een steeds intensievere dialoog tussen de oosterse en westerse wetenschap.

Op het gebied van de gezondheidszorg is inmiddels veel verandering gaande en worden we gedwongen, om veel meer dan voorheen, zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het instandhouden en herstellen van onze gezondheid, doormiddel van preventie, meer en bewuster bewegen, een gezondere voeding, stresscontrole, enz.

Langzaamaan dringt ook in de westerse wetenschappelijke wereld steeds meer het besef door, dat we in essentie iets veel wezenlijkers zijn, dan alleen maar een tijdelijk en kwetsbaar biochemisch en bio-elektrisch proces. We zijn een zielewezen dat tijdelijk verblijft in een grofstoffelijk lichaam. De discussie op vele universiteiten overal in de wereld, over de oorsprong van ons bewustzijn is hiervan een voorbeeld. Zo zijn de laatste inzichten in de kwantummechanica en de ontdekking van bijvoorbeeld het Higgs-deeltje en de DNA-structuur in overeenstemming met de prana-leer, zoals die al duizenden jaren geleden gekend is in het Oosten. Met name binnen de authentieke wetenschap van de Yoga zijn hier vele geschriften over aanwezig.

Tijdens deze overgangsperiode hebben mensen behoefte aan heroriëntatie op vele terreinen, met name ten aanzien van hun spiritualiteit. We trachten mensen hierbij te helpen, echter zonder onze eigen visie als de enige echte waarheid te zien.


Kernbegrippen


De afgelopen 40 jaar hebben we regelmatig ontdekt dat tijdens de momenten dat we leven en werken met mensen en hen echt ontmoeten van Hart tot Hart, soms in de “rol” van begeleider, hulpverlener, medemens, leraar, therapeut en/of vriend(in) we steeds weer bepaalde kernbegrippen tegenkwamen, die in vrijwel alle situaties de sleutel bleken te zijn tot fundamentele oplossingen van problemen en/of die de aanzet waren tot het ontstaan van een nieuw perspectief, waardoor men weer het verlangen hervond om verder te willen leven en groeien, om zo het wonder van bewust te Zijn, met blijdschap, verbazing en vanuit vertrouwen te willen en kunnen ondergaan.

Omdat we meestal betrokken raken bij situaties waarin mensen of hun levensomstandigheden uit balans zijn geraakt en de harmonie is verdwenen, beginnen we altijd met luisteren en vragen te stellen, en vervolgens weer goed te luisteren, net zolang totdat we werkelijk in contact zijn met de ander en de feitelijke situatie en omstandigheden.

Het centrale uitgangspunt van al onze adviezen, begeleiding, ondersteuning, hulp enz., is en blijft altijd “de ander”, want het gaat er om dat hij of zij weer in harmonie komt met zichzelf en het leven, en daarbij moet de eigenheid van iedereen worden gerespecteerd; we maken immers allemaal verschillende rondes van bewustwording door, tijdens ons verblijf op deze aarde.  

We zijn geen dominees die willen preken, maar mensen die hun levensvisie, ervaring en inspiratiebronnen willen inzetten waar dit gevraagd wordt en functioneel kan zijn. En na meer dan 40 jaar actief te zijn geweest binnen allerlei sectoren van de gezondheidszorg en met name binnen de (spirituele) hulpverlening is ons duidelijk geworden dat daar de mogelijkheden om mensen werkelijk te helpen, inmiddels zeer beperkt zijn. Dit is mede het gevolg van de bezuinigingen, maar ook omdat het werken  vanuit een achterhaalde visie op wie of wat de mens in wezen is, niet langer effectief is in relatie tot het herstellen van iemands fysieke, emotionele of psychische onbalans.

Helaas bestaat de dagelijkse praktijk in veel hulpverleningsinstellingen dan ook niet uit veel meer dan het toepassen van een variëteit van symptoom bestrijdende therapieën; we willen hiermee echter niets negatiefs zeggen over de vele mensen die elke dag hun uiterste best blijven doen binnen dit werkveld, om vaak met beperkte middelen mensen te helpen. Maar als je hen nader spreekt, bijvoorbeeld in een bijscholing, dan schrik je wel van hun “onvermogen”, werkdruk, en soms ook eenzaamheid.

Opvattingen die jarenlang gangbaar waren zijn nu niet langer nog allemaal relevant; “de mens en zijn gedrag is toch niet te veranderen”, “men moet er maar mee leren leven”, “het leven is niet altijd gemakkelijk”, enz. het zijn gemeenplaatsingen die uitgesproken door hulpverleners, vaak meer kwaad en pijn doen dan goed.

Natuurlijk hebben wij niet alle oplossingen voorhanden, maar in de loop der jaren is wel gebleken dat wat eerst onoplosbaar leek, met de juiste benaderingswijze toch aanzienlijk verbeterd kan worden. Het vraagt een open mind voor nieuwe inzichten, die soms al duizenden jaren oud zijn, maar nu pas hier worden onderkend en toegepast.

Kernbegrippen die we hierbij nader onderzoeken zijn onder andere:

Referentiekader; in welke mate heeft het een gesloten of open structuur, ben je bijvoorbeeld gemakkelijk in staat om bepaalde opvattingen en ideeën los te laten door een toetsingsproces, en ze dan te vervangen door nieuwe, welke meer in overeenstemming zijn met de werkelijkheid of waarheid, en die je echt verder helpen om het “evenwicht” te herstellen en je leven meer diepgang geven. Het is belangrijk om te beseffen, dat wat je denkt, voelt en doet, grotendeels het gevolg is van de inhoud van je referentiekader en de mate waarin je hiermee vereenzelvigd bent.

Dit betekent dat uitspraken als “dat lust ik niet”, “zo ben ik niet”, “dat wil ik niet”, “dat kan ik niet”, “dat durf ik niet”, “dat werkt zo niet bij mij”, “dat geloof ik niet”, “ik ben nou eenmaal zo”, “ik ben altijd angstig”, “ik heb altijd twijfel”, enz., maar zelden verwijzen naar iets dat wezenlijker is dan een conditioneringspatroon.

Emoties; met name het gevangen zijn in negatieve gevoelens die bijvoorbeeld te maken hebben met: wraak, woede, boosheid, agressie, haat, roddel, rancune, narcisme, jaloezie, hoogmoed, arrogantie, afgunst, moedeloosheid, enz., beïnvloeden en belasten de mens in alle lagen van z’n wezen, waardoor er onder andere een tekort aan levensvreugde en energie ontstaat, en bijvoorbeeld het fysieke lichaam beschadigd raakt en we dit vaak te snel een “ziekte of kwaal” noemen.

Het gaat er bij vrijwel al deze emoties niet zozeer om dat ze niet tijdelijk zouden mogen of moeten bestaan in iemands leven, ze komen immers in potentie bij ieder mens voor, maar wel dat we de feitelijke boodschap die hierin ligt besloten, niet meer goed kunnen of willen verstaan, waardoor we er vervolgens ook geen of te weinig controle meer over hebben en ze ons dagelijks leven vaak onbewust veel te veel bepalen in negatieve zin, met alle gevolgen van dien.

Gedachtes; met name het bepaald worden door negatieve gedachtes en deze niet meer kunnen stoppen/beheersen is een ernstige zaak, want de gevolgen hiervan zijn meestal ingrijpend en kunnen leiden tot bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld of allerlei dwanggedachten, die weer negatieve emoties activeren en uiteindelijk ook destructieve handelingen kunnen veroorzaken. Hierdoor wordt ons besef en de ervaring over wie we eigenlijk zijn, ernstig verstoord en vrijwel ontoegankelijk.

Het is bijzonder om te zien dat met name negatieve gedachtes veel moeilijker te stoppen zijn dan positieve. Het “gevoel” opgesloten te zitten in onze gedachten-wereld, verzwakt allerlei eigenschappen die we nodig hebben om in balans te zijn, waardoor we ook niet langer de verschillenden vormen van geluk kunnen ervaren.

Meningen en oordelen; dit is de tijd waarin de mens zijn bestaansrecht vooral ook realiseert door over alles en iedereen een mening te hebben. Zelden is deze echter op feiten gebaseerd en wordt ze vaak door de publieke opinie geïnitieerd en bepaald, samen met de nieuwe sociale media. Men vergeet dat als je bijvoorbeeld je buurman in jeZelf (referentiekader) een label hebt gegeven dat hij niet deugt, je nog maar zelden de buurman echt zult ontmoeten. Het willen en kunnen bijstellen van een mening verwijst terug naar het soort referentiekader dat je hebt.

Mensen die vrijwel de hele dag bepaald worden door hun gedachtes en gevoelens over anderen, kennen zichzelf meestal slecht. En voor een ontmoeting van Hart tot Hart met een medemens is dit een enorme belemmering. Het is de onderliggende behoefte aan deze instelling/houding die men goed moet leren onderkennen, en grondig analyseren opdat een verandering (gemakkelijk) mogelijk wordt.

Patronen, reflexen, mechanismen; met name de dwingende, verslavende en onbewuste versies hiervan vormen een belasting voor de mens, het ontneemt je de mogelijkheid om in vrijheid te kiezen voor een bepaalde handeling/activiteit. Hierdoor zal ook de spirituele dimensie van de mens niet of nauwelijks tot bloei komen. Een groot gedeelte van onze persoonlijkheid wordt bepaald door de mate van vereenzelviging met deze onderwerpen, die ons vrijwel op elk moment van de dag, en meestal ook nog onbewust bepalen, en zolang we ze niet herkennen kunnen we ze zeker niet onder controle brengen.

Uiteraard bestaan er ook patronen, reflexen en mechanismen die ons helpen om in balans te blijven en onze innerlijke harmonie beschermen, maar dan moeten we ze wel heel bewust tot stand laten komen. Een onderzoek naar de mate van bepaaldheid door deze zaken is altijd een spannende ontdekkingstocht, en geeft ons de antwoorden op de vraag waarom en waardoor we nu zijn wie we zijn, en biedt vele aanknopingspunten tot gedragsverandering en opent uiteindelijk de mogelijkheden tot transformatie naar wie we echt (moeten) zijn in dit leven.

Onverwerkte gebeurtenissen en trauma’s; dit is een thema dat al vele jaren regelmatig de aandacht vraagt en krijgt, vooral bij mensen die te vaak in het “nu”, last hebben van gebeurtenissen uit het verleden. We kunnen ons verleden niet echt uitwissen, maar wel de juiste plaats en functie geven, om er zo voor te zorgen dat we blijven groeien als mens, hoe dramatisch de gebeurtenissen in eerste instantie ook “schijnen” te zijn. De uiteindelijke en juiste omgang wordt sterk bepaald door de omgang met en de duiding van begrippen als: noodlot, pech, oneerlijk, verlaten, bedrogen, onrecht, verloren, onverdiend, aangedaan, overvraagd, enz.

Uiteraard vinden er gebeurtenissen plaats in het leven van mensen en volkeren, die zo ingrijpend zijn dat we soms moeten kiezen om een dergelijke herinnering enigszins achter slot en grendel te plaatsen in ons geheugen. Ik moet hierbij denken aan mensen die ons ooit om (spirituele) hulp vroegen met de verwerking van hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Maar ook in de recente geschiedenis zijn er zeker situaties aan te wijzen, waarbij we voorzichtig moeten zijn om zo maar te stellen, dat alles te “verwerken” is, en kan worden “losgelaten”, om een woord te gebruiken dat tegenwoordig te pas en te onpas door veel “moderne therapeuten” wordt gebruikt. Wij ontmoeten namelijk zeer regelmatig mensen die dachten pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden te hebben “losgelaten”, maar nog steeds bijna dagelijks last hebben en bepaald worden door ervaringen uit het verleden.

De echte mogelijkheden tot “verwerken en loslaten” hebben vooral te maken met de mate waarin we onze wezenlijke natuur hebben gerealiseerd en we het begrip “ego/persoonlijkheid” hebben doorgrond. Binnen Om-Shanti gebruiken we daarvoor een authentieke Yoga-traditie die ons de juiste middelen aanreikt om ook ernstige “beschadigingen” hanteerbaar te maken, opdat er een proces van bevrijding kan plaatsvinden, waardoor de eventuele “pijn” dragelijk wordt.

Perspectief en visie; deze twee begrippen bepalen voor een groot gedeelte het verwachtingspatroon dat mensen hebben ten aanzien van onderwerpen die hen belasten, en een beproeving vormen. Maar ook het gemis van de natuurlijke momenten en het innerlijk besef/ervaring dat het leven als mens in wezen werkelijk zinvol is, ook zonder dat wij er zelf een betekenis aan geven, komt wel dan niet tot stand afhankelijk van het perspectief van waaruit we leven en de visie die we in ons dragen over wie we werkelijk zijn, onafhankelijk van onze relaties, functies, kwaliteiten, talenten, macht, geld, kennis, invloed, enz.

Bezinning en de Stilte; bij veel mensen die “problemen” ervaren in hun leven, zijn deze unieke menselijke mogelijkheden niet meer toegankelijk of zelfs onbekend. Toch kunnen we als mens niet zonder het vervullen van deze natuurlijke behoeftes, want anders blijft ons bewustzijn altijd in beweging en gestuurd door gedachtes en emoties, samen met de prikkels van de verschillende zintuigen, en hierdoor missen we het vermogen om innerlijk tot rust te komen. Een basis van vertrouwen in het leven ontbreekt dan vaak, waardoor men de neiging ontwikkelt om te vluchten in allerlei afleidende prikkels die slechts op korte termijn enige tijdelijke bevrediging geven, maar gelijktijdig de diepere essentie van de mens verloochenen.

Intuïtie en de “stem” van je Hart; zonder gemakkelijk en spontaan Stil te kunnen zijn, zul je moeite hebben om hetgeen er vanuit dit niveau tot je komt, duidelijk waar te nemen en de essentie ervan te verstaan. Het vraagt een leven waarin regelmatig momenten zijn waarin je even Stil bent.

Uiteindelijk zul je merken dat als je ruimte maakt voor je intuïtie en de stem van je Hart, deze actief wordt als inspiratiebron voor je bewustzijn, en er hierdoor een sterk innerlijk gevoel van “gedragenheid” ontstaat en de dualiteit die regelmatig ontstaat tussen je hoofd en je gevoel, wordt overbrugd en opgelost. Een nieuwe dimensie van de werkelijkheid wordt hierdoor automatisch toegankelijk voor je.  

Gehechtheid aan het lijden; deze woorden leiden vaak tot grote ontsteltenis en verwarring, wie zou er immers gehecht “willen” zijn aan het lijden, is dan meestal de opmerking, die met veel nadruk en emoties wordt gemaakt. Indien we ons echter verdiepen in hoe we als mens zijn geconditioneerd en functioneren, dan zul je ontdekken dat deze woorden verwijzen naar de dagelijkse realiteit van velen. Het is geen oordeel over iemands leven of karakter, maar veel meer een constatering; gehechtheid aan het lijden ontstaat onder andere omdat we niet goed in staat zijn om onze intenties/voornemens werkelijk en op een duurzame manier te realiseren.

Mede hierdoor denken veel mensen dat men bijvoorbeeld een bepaald gedrag of karaktereigenschap niet werkelijk kan veranderen, of dat dit zeer veel moeite kost, waarvoor men niet de nodige energie en kennis heeft. Afvallen, meer bewegen, gezonder eten, oude conflicten oplossen, meer innerlijke rust laten ontstaan, het met vertrouwen ondergaan van de ouderdom, niet langer bang zijn voor het sterven en de dood, enz., het zijn allemaal voorbeelden die iedereen zal herkennen. En waarbij de vraag is, kunnen we wel leven zonder te “lijden”.

De toeschouwer, het Zelf en de Ziel; indien we alleen maar vereenzelvigd zijn met de inhoud van ons referentiekader, zijn we te weinig een toeschouwer van alles wat er met ons gebeurt, en kunnen we ook niet “keusloos” waarnemen wat we denken, voelen, willen en welke signalen de verschillende lichamen ons geven. Dan weten en beseffen we niet dat er een Ziel (in ons) bestaat, of in meer spirituele Yoga-termen, dan is er nooit een antwoord op de vraag “Wie Ben Ik” en wat betekenen de woorden “het Zelf, God of de Werkelijkheid”.

Het zijn juist deze begrippen die we gaan ontlopen omdat we “denken” dat er toch geen verklaringen voor bestaan, althans niet meer dan er in boeken en de oude geschriften over vermeld staat, maar al deze woorden hebben uiteindelijk veel te weinig betekenis en impact, indien we niet zelf de essentie van de antwoorden realiseren als een Werkelijkheid. Alleen door deze eigen ervaring ontstaan er spontaan meer openbaringen die ons voorbij het gekende en het denken brengt.

Gedragsverandering of transformatie; deze begrippen lijken op elkaar maar zijn uiteindelijk in hun uitwerking zeer verschillend. Voor een gedragsverandering heb je wilskracht en doorzettingsvermogen nodig; indien je echter getransformeerd bent naar een “nieuw” mens waarbij oude patronen en inzichten niet langer passen, dan is het relatief gemakkelijk om een bepaald gedrag dat hierbij hoorde, “los te laten”; door te transformeren ontwikkel je de hogere dimensies van de mens.

Je Zelf leren kennen, ver voorbij je karakter, opvoedingspatronen, referentiekader, enz. geeft veel betekenis, inhoud en plezier aan je dagelijks leven, dan transformeer je van onwetend naar wetend en dit is de volgende stap in de evolutie van de mensheid.

De hierboven gegeven voorbeelden vertegenwoordigen slechts een klein gedeelte van alle kernbegrippen die we binnen Om-Shanti gebruiken en zijn dus niet meer dan een indicatie; in de volledige “methodiek van werken” die meer dan 10 werkmappen omvat, staat het volledige verhaal over deze onderwerpen geschreven, samen met meer achtergrond-informatie over de levensvisie van waaruit dit alles is voortgekomen.

Dit materiaal is echter niet eventjes in te zien, het vraagt een verlangen naar Zelfkennis door (Zelf)studie en daarvoor is nogal wat tijd en energie nodig, omdat de meeste werkmappen ongeveer 1800 pagina’s bevatten. Echter de mensen die de moeite hebben genomen in de afgelopen jaren om het materiaal door te nemen en de informatie in hun eigen leven te concretiseren, zijn het beste bewijs dat het wel mogelijk is om een leven te leiden, waardoor je bewust op weg bent naar harmonie en “geluk”, omdat je je meest wezenlijke natuur realiseert.Website Overzicht: klik hier            Boven: klik hier           Home:  klik hier 

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl