Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

    Copyright en Disclaimer   

 


De Kern - Om-Shanti - Copyright

Bij deze vragen we uw aandacht voor het volgende; een gedeelte van onze publicaties is afkomstig van geschriften, boeken, artikelen, websites en/of andere bronnen. Meestal is dit materiaal integraal overgenomen en we vermelden altijd de oorsprong ervan. Indien noodzakelijk, wenselijk en mogelijk is er contact opgenomen met de uitgeverij, auteur(s) of webmaster en hebben we deze mensen geïnformeerd over hoe en waarom we het materiaal willen gaan gebruiken op onze website en/of in onze digitale bibliotheek of Yoga academie, hierdoor is het materiaal toegankelijk voor de serieuze spirituele zoekers en geïnteresseerden. Uiteraard zijn de copyright rechten besproken en hebben we onze positie in deze kwestie verduidelijkt.

Uitgangspunt hierbij is ons commitment dat we altijd zorgvuldig omgaan met de publicaties van anderen, omdat we beseffen dat men vaak veel moeite heeft gedaan en kosten gemaakt om het materiaal te produceren en te publiceren en dat dit gegeven altijd ons respect verdient, het betreft hier aanvullend materiaal ten behoeve van:

  • Het Academie, Studie Instructiemateriaal
  • De Interne Werkmappen
  • De Research Papers
  • De Info Mappen
  • De Info Papers
  • De Brochures
  • De Boeken

We zullen nooit het materiaal van derden zelf te gelde maken via onze publicaties, of op enige andere wijze. Het ter beschikking stellen van materiaal van derden zoals dit is opgenomen in de Om-Shanti publicaties en/of digitale bibliotheek geeft de “lezer” dan ook geen rechten om het naar eigen inzicht te “gebruiken”; niet anders dan voor de eigen persoonlijke en/of spirituele ontwikkeling. Indien men toch tot verspreiding en/of publicatie (van gedeeltes of het geheel) wil overgaan, dan moet men zelf contact opnemen met de rechthebbende auteur en/of uitgeverij van het materiaal en indien dit niet lukt, met het secretariaat van de stichting Om-Shanti.

De stichting Om-Shanti heeft soms de volledige copyright-rechten verkregen ten behoeve van een vertaling of hertaling van een tekst, geschrift of een boek en indien dit het geval is, dan staat dit expliciet aangegeven in het voorwoord van de desbetreffende publicatie.

Het overige materiaal is gebaseerd op teksten die zijn geschreven door ondergetekende en/of tot stand zijn gekomen op basis van transcripties van gesprekken die zijn gevoerd met de zoekende en soms dwalende medemens en/of op basis van lezingen, trainingen, opleidingen of cursussen die ondergetekende heeft gegeven tijdens de afgelopen 50 jaar in binnen- en buitenland.

Een belangrijke reden om soms een aantal, meestal zeer oude boeken en/of geschriften in z’n geheel of gedeeltelijk op te nemen in enkele van onze publicaties, is gelegen in het feit dat er regelmatig een nadere uitleg, duiding, analyse en/of commentaar wordt gegeven op gedeeltes van het door ondergetekende geschrevene en dit niet goed mogelijk is als er geen gebruik wordt gemaakt van de oorspronkelijke en authentieke boeken en geschriften van de klassieke Yoga en Vedanta tradities. Tevens zijn een aantal boeken en/of geschriften die we hiervoor gebruiken, niet meer in gedrukte vorm beschikbaar; uiteraard zijn er wel altijd een of meerdere exemplaren in onze bibliotheek aanwezig.

De stichting Om-Shanti publiceert nooit materiaal met een commercieel doel, aangezien we een spirituele en ideële organisatie zijn met een ANBI status en spiritualiteit voor ons geen verdienmodel is. We zijn soms genoodzaakt om een gedeelte of de gehele productiekosten van bijvoorbeeld een werkmap of boek in rekening te brengen als iemand deze wil ontvangen, gezien onze beperkte financiële mogelijkheden.

Indien een publicatie “gratis” is, dan staat dit duidelijk vermeld op de buitenkant van het materiaal; het betreft dan een uitgave van de stichting Om-Shanti, waarvoor we in eerste instantie geen onkostenvergoeding vragen voor het papier, printen of drukken, binden en de eventuele verzendkosten. We hopen dat u ons financieel blijft steunen om dergelijke publicaties, en ons overige werk, ook in de toekomst mogelijk te maken. (Zie voor nadere informatie de publicatie over “De Stichting Steunfonds Om-Shanti”.)

Indien men een publicatie wil gebruiken anders dan voor de eigen spirituele en/of persoonlijke ontwikkeling, neem dan contact op met het secretariaat van Om-Shanti om te horen wat er eventueel mogelijk is. De “gebruiker” mag op generlei wijze meewerken aan het commercieel exploiteren van de inhoud van het materiaal dat hem of haar ter beschikking is gesteld.

Academie en studiemateriaal
Indien een instelling, opleiding, Yoga organisatie, Yoga leraar of leerling onze interne werkmappen en/of het academie studie en instructiemateriaal wil gebruiken binnen de eigen instelling, dan is dit meestal wel mogelijk, maar er zal dan wel eerst overleg moeten plaatsvinden. Indien we tot overeenstemming komen zal er een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt, waarin de hiervoor genoemde copyright condities nader worden uitgewerkt en vastgelegd.

Dit is met name van belang indien het materiaal niet alleen maar voor direct persoonlijk gebruik wordt aangewend. Hierdoor trachten we zoveel mogelijk te voorkomen dat er inbreuk zal gaan plaatsvinden op de copyright rechten, aangezien wij daar in wezen als spirituele Yoga instelling niet aan meewerken.

In het verleden zijn we als Om-Shanti regelmatig geconfronteerd met het feit dat “men” grote gedeeltes van ons studie en academie materiaal zomaar kopieerde, zonder bronvermelding en zonder toestemming van de auteur en men vaak gedreven door domheid en/of hebzucht, ook belangrijke en zelfs essentiële gedeeltes wegliet en er hierdoor gemakkelijk een onjuiste voorstelling van zaken ontstond rondom wezenlijke Yoga en Vedanta thema’s, principes en wetmatigheden. Tevens werd het materiaal dan ook nog zonder schroom te gelde gemaakt voor eigen gewin; we trachten door wat strenger om te gaan met het copyright-principe, dit nu en in de toekomst te voorkomen.

Respect voor de inspanningen die mensen hebben verricht om het oorspronkelijke materiaal tot stand te brengen, behoort tot de basishouding van iemand die de spirituele Yoga en Vedanta tradities volgt en waar nodig geldt dit natuurlijk ook voor instellingen en organisaties. Binnen de Yoga filosofie behoort dit gedrag tot het nakomen van de Yama’s en Niyama’s. De moderne tijd, waarin het “copy-paste principe” zonder toestemming een normale handeling is geworden, keuren wij dan ook af.

Belangrijk is om te beseffen dat door het copyright recht te respecteren we mensen de kans geven om ruimte te vinden in zichzelf voor inspiratie, creativiteit en motivatie om uiting te geven aan innerlijke drijfveren die leiden tot het produceren  van boeken en ander schriftelijk materiaal. Zonder het inkomen via deze legitieme weg zou dit vaak niet goed mogelijk zijn.

Het spreekt voor zich dat je als eigenaar van schriftelijk materiaal van Om-Shanti verantwoordelijk bent voor het zorgvuldig omgaan met dit materiaal en je het dus niet zomaar laat slingeren of aan “derden” geeft. Indien je de inhoud echter met vrienden of andere geïnteresseerden wilt delen, omdat het je Hart heeft geraakt, neem dan even contact op met het secretariaat van de stichting Om-Shanti. Na overleg is er meestal wel een praktische oplossing te vinden, mede omdat er voldoende werkmappen in voorraad zijn voor de werkelijk belangstellende en de spiritueel zoekende medemens.

Ondergetekende beschouwt het grootste gedeelte van het materiaal dat hij zelf heeft geschreven niet per definitie als zijn intellectueel eigendom, met name waar het authentieke of “geopenbaarde” kennis of informatie betreft aangaande de specifieke Om-Shanti Yoga weg naar Huis en/of de essentie van de Yoga en Vedanta leer; niemand mag hier de rechten van claimen, ze wordt ons slechts gegeven om de mensheid te dienen, zodat het wonder van het “leven” en de essentie van “God of de Werkelijkheid”, uiteindelijk z’n geheimen zal prijsgeven door de realisatie van het Zelf; de intrinsieke waarde van dit materiaal behoort daarom ieders Hart toe.

Indien men gebruik maakt van teksten, uitspraken, visies, commentaren, analyses, aanwijzingen en/of hulpmiddelen, enz., ook met “toestemming”, dan is een duidelijke bronvermelding altijd “verplicht”, omdat we niet langer passief willen toezien hoe mensen zomaar zonder werkelijk zelf de weg naar Huis te gaan, teksten verspreiden die niet door henzelf gemaakt zijn en zonder duidelijk de oorsprong van het materiaal te vermelden, zodat we elkaar niet onnodig in verwarring brengen en/of misleiden.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de werkmappen die gaan over “De (Spirituele) Hulpverlening, de Stervensbegeleiding, de Om-Shanti Yoga Therapie en de Methodiek van Werken met betrekking tot het Individuele Oefenprogramma op basis van de Om-Shanti Yoga-Anamnese”, dit materiaal wordt wel volledig beschouwd als intellectueel eigendom van Gerard van Wijk en waarbij de stichting Om-Shanti alle rechten bezit om het materiaal te mogen publiceren.

De interne werkmappen, het studiemateriaal, de info papers, de methodiek van werken en het audio en video materiaal, is ook beschikbaar voor onder andere werkers, bestuurders en beleidsmakers in de gezondheidszorg, het onderwijs, spirituele en religieuze organisaties en instellingen en alle maatschappelijk relevante geledingen van de samenleving.

 

De Kern - Om-Shanti - Disclaimer

Wij besteden constant zorg en aandacht aan de inhoud van onze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij staan er niet voor in dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van onze website is verkregen.

De informatie op deze website is algemene informatie en mag niet worden gebruikt om een diagnose te stellen of een gezondheidsprobleem of ziekte te behandelen. Gebruik de informatie op deze website niet ter vervanging van een professioneel medisch advies. Wij geven geen garanties voor de juistheid (expliciet of impliciet) van de informatie op deze website. Deze afwijzing van aansprakelijkheid is van toepassing op alle schade of letsel, ongeacht of deze is gebaseerd op nalatigheid of enige andere oorzaak.

Door gebruik te maken van de informatie op deze website geeft u te kennen dat u begrijpt dat de informatie op deze website invloed kan hebben op zowel uw lichamelijke, psychische als emotionele gesteldheid. Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over uw gezondheid, moet u altijd een arts of andere gezondheidswerker raadplegen. Negeer of vertraag het inwinnen van een medisch advies niet omwille van iets dat u op deze site gelezen hebt. Het gebruik van informatie op deze site is geheel voor uw eigen risico.

Als u twijfels heeft of niet weet hoe een oefening of meditatie moet worden uitgevoerd, raden we u aan een gecertificeerde yogaleraar te zoeken voor advies.

Veel plezier op onze website.

De stichting OntmoetingsHuis de Kern
De stichting Om-Shanti
Gerard van WijkDe Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl