Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Windpark Zeewolde

 

Update: 17 januari 2020

Raad van State bevestigt bouw windturbines langs A27

De Raad van State heeft de bouw van de 8 turbines, met een tiphoogte van 150 meter, langs de A27 tussen de Vogelweg en de Ibisweg bevestigd. Deze uitspraak betekent dat alle turbines die daar gepland staan ook daadwerkelijk op korte termijn gebouwd gaan worden en onderdeel uitmaken van Windpark Zeewolde.

Een aantal woningbouwontwikkelaars had beroep aangetekend tegen een eerdere uitspraak van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zij willen woningbouw realiseren daar waar de windturbines gepland zijn. De Raad van State heeft alle beroepen van de woningbouwontwikkelaars ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is de bouw van zowel windturbines als woningen in het ruime gebied nog steeds mogelijk.

Voor meer informatie over Windpark Zeewolde: klik hier


Update: 10 juni 2019
Eerste windmolen afgebroken
 

Zeewolde – Aan de Dodaarsweg is de eerste windmolen ten behoeve van Windpark Zeewolde afgebroken. Het is de eerste uit een reeks windmolens die verwijderd moet zijn voordat het nieuwe windpark gebouwd kan worden.

Windpark Zeewolde BV heeft met alle windmoleneigenaren, die lid zijn van het windpark, afspraken gemaakt over het moment van weghalen van hun windmolen. Uiteindelijk zullen alle bestaande windmolens voor 2027 verwijderd moeten zijn. Een aantal van de windmolens staat echter te dicht op de nieuwe windmolens en zal daarom al eerder verwijderd worden.

De windmolen aan de Dodaarsweg behoort tot de groep windmolens die te dicht op de nieuwe windmolens staat en is inmiddels afgebroken. De molen is naar Rotterdam vervoerd en krijgt een nieuw leven in Ierland.
Eind 2019 zal gestart worden met de eerste wegen en het transformatorstation. De bouw van de eerste nieuwe windmolens start vervolgens in 2020.

 Voor meer informatie over Windpark Zeewolde: klik hier


Update: 3 mei 2019
Alle contracten gereed voor bouw


Windpark Zeewolde heeft alle contracten gesloten die nodig zijn om het windpark in het buitengebied van Zeewolde te realiseren. Het gaat om alle grote inkoopcontracten met een totale waarde van ongeveer 400 miljoen euro. Ook is een contract voor 15-jaar stroomverkoop gesloten. Het is uniek dat 220 boeren, moleneigenaren en bewoners in het gebied dit zelf weten klaar te spelen. En het is ook uniek dat zij grote investeringen doen nog voordat de financiering met de banken rond is. De start van bouw staat gepland voor de herfst 2019.

Voor meer informatie over Windpark Zeewolde: klik hier


Update: 30 december 2018

Op 19 december 2018 werd onderstaande berichtgeving van Windpark Zeewolde bekend gemaakt:

Definitieve go voor Windpark Zeewolde

Alle vergunningen onherroepelijk na uitspraak Raad van State

Vandaag werden na positieve uitspraak van de Raad van State het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunning, de vergunning op de wet natuurbescherming en de watervergunning van Windpark Zeewolde BV onherroepelijk. Met alle behaalde vergunningen kunnen nu 91 turbines gerealiseerd worden, die vanaf eind 2021 groene stroom voor 280.000 huishoudens gaan opwekken.

Breed gedragen initiatief

Deze uitspraak is een opsteker voor alle bewoners, grondeigenaren en turbine-eigenaren in het buitengebied van Zeewolde. Zij hebben de afgelopen jaren collectief het initiatief genomen en geïnvesteerd in dit windproject.

Alle bezwaren ongegrond

De belangrijkste bezwaren tegen de ontwikkeling van het windpark kwamen van woningbouwontwikkelaars en enkele nog niet deelnemende eigenaren van bestaande turbines. De Raad van State oordeelde dat hun belangen niet opwegen tegen het grotere belang van het opwekken van meer groene energie en de verbetering van het landschap, dat door Windpark Zeewolde gerealiseerd zal worden. Ook heeft de Raad van State gezegd dat er geen sprake is van zogeheten schaarse rechten. Zie voor uitgebreidere informatie over de uitspraak het persbericht van de Raad van State.

Vervolgstappen

Met de vergunningen op zak gaat Windpark Zeewolde volle kracht vooruit met de ontwikkeling van het windpark. Komende maanden worden de contracten met de turbineleverancier, de stroomcontractpartij en andere aannemers gesloten. Ook wordt het onderstation dit jaar gebouwd. Eind 2019 verwacht Windpark Zeewolde BV de bankfinanciering rond te hebben, waarna gestart wordt met de bouw. Eind 2021 zal het volledige park draaien. 2026 zijn alle huidige turbines gesaneerd en is het nieuwe windpark voltooid.

Voor meer informatie over Windpark Zeewolde: klik hier


Update: 1 januari 2017
In november 2016 is Windpark Zeewolde BV opgericht, meer hierover vindt u in het persbericht op de website van het windpark.

Tot 1 februari 2017 kunt u het laatste voorbereidingsbesluit van het ministerie, met de bijbehorende kaart inzien tijdens de reguliere openingstijden bij:
    • gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde;
    • gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere.

Website: klik hier

Voor meer informatie over de plannen voor het windpark: klik hier


Update: 10 juli 2016

Voorbereidingsbesluit windpark Zeewolde

De ministers van Economische zaken en van Infrastructuur hebben voor windpark Zeewolde een Voorbereidingsbesluit genomen.

Het besluit en bijbehorende kaart liggen van 7 juli tot en met 18 augustus 2016 tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij:

    • gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde;
    • gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere.

Meer informatie over windpark Zeewolde vindt u op: www.bureau-energieprojecten.nl


Update: 22 mei 2016

De wethouder wordt om duidelijkheid gevraagd over windmolens.

Met name de plaatsing van molens op Almeers grondgebied, in de bocht van de A27, staat ter discussie in verband met eventuele hinder voor de wijk Oosterwold.

Voor het artikel uit Almere Dichtbij van 21 mei 2016: klik hier


Verslag Inloopavond Vereniging Windpark Zeewolde

Donderdag 12 mei j.l. hebben de gemeenten Zeewolde en Almere i.s.m. de Vereniging Windpark Zeewolde een inloopavond georganiseerd om burgers de gelegenheid te bieden zich te informeren over de stand van zaken. Zoals u wellicht weet is de doelstelling op nationaal niveau om in 2020 te beschikken over 6000 MW aan windenergie. Voor Flevoland betekent dat 1390 MW.

In het Ontwerp Regio plan zijn gebieden aangegeven waar de windturbines geplaatst kunnen worden. Zo is ook de strook ten N.O. van de A27 aangegeven als gebied waar de turbines geplaatst kunnen worden. Nu geldt dat de bestaande windmolens moeten verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen er minder molens, maar de molens worden wel groter. Er wordt gesproken van een maximale hoogte van 220 m (tiphoogte).

Op de inloopavond hebben wij gesproken met de betreffende ambtenaar van de gemeente Almere.  De volgende punten hebben we genoteerd:

  • De precieze locatie van de molens en de grootte zijn nog niet bekend. Dat hangt af van de vraag of er overeenstemming bereikt kan worden met de grondeigenaar. Voorlopig gaan we uit van 18 molens aan de A27, maar dat kan zeker nog anders worden.
  •  De hoogte van de molens aan de A27 is ook nog een punt van discussie met de luchtvaart autoriteiten. Weliswaar valt de strook grond langs de A27 precies buiten de contour van de luchthaven, maar dat wil kennelijk nog niet zeggen dat er geen restricties mogelijk zijn.
  • De molens krijgen alle een verlichting. De wet schrijft dit voor. Er is echter veel oppositie tegen de knipperende verlichting. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.
  • De toegestane afstand tussen molen en de bebouwde omgeving is 400m. Het RIVM heeft onlangs een overzichtsrapportage opgesteld over de geluidsbelasting van windmolens.

Tijdens deze inloopavond was er de mogelijkheid om een indruk te krijgen van het uitzicht op de molens, afhankelijk van de plaats in het landschap. Vanuit de bebouwde omgeving van Almere Hout is er weinig van de molens te zien. Dat verandert wanneer je in Vogelhorst 2  bent.  Maar dan nog is de vraag of het uitzicht zo veel slechter wordt.

Op 30 juni 2016 is de MER rapportage gereed. We houden de vinger aan de pols rondom de ontwikkelingen van dit windmolenpark.

Bernhard van der Ven

Website : klik hierBoven:  klik hier                        Home:  klik hier

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl