Home | Sitemap | Contact
Klik hier om deze pagina af te drukken Vertel een vriend(in) over deze website

Oproepen

 

Update: 14 november 2019

Beste buurtbewoners,

Indien u nog overweegt om dit jaar een reanimatiecursus te gaan volgen, meldt u dan zo snel mogelijk aan, zodat we weer een nieuw datum kunnen plannen.


Update: 16 oktober 2019

Graag uw aandacht voor het volgende!

Beste buurtbewoners,

De ontwikkelingen rondom de realisatie van het AED-project gaan goed en gestaag door; we zijn momenteel bezig met Liander en de gemeente voor de elektriciteitsaansluitingen voor de buitenkasten.


Tijdens het plannen van de cursussen, komt het af en toe voor dat mensen ziek zijn geworden of tijdelijk een te druk leefschema hebben, waardoor men niet op de geplande data kan meedoen. Er zijn hierdoor nog enkele plaatsen vrij op:

woensdag 23 oktober 2019 van 18.30 tot 21.30 uur

vrijdagmiddag 8 november 2019 van 14.00 tot 17.00 uur

Wilt u ook een burgerhulpverlener worden en de reanimatiecursus gaan volgen, dan kan dat zeker. Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe sneller een slachtoffer geholpen kan worden. Daarom blijven we regelmatig cursussen organiseren. De vaardigheden die u hierdoor ontwikkelt, kunt u overal in uw leven inzetten indien een situatie hierom vraagt.


Update: 10 oktober 2019

Graag uw aandacht voor het volgende!

Beste buurtbewoners,

Zoals u misschien gemerkt hebt, lukt het ons de afgelopen jaren niet altijd, om alle rubrieken van onze website up-to-date te houden. We zijn namelijk nog steeds erg druk met allerlei maatschappelijke activiteiten. Het betreft vooral het ondersteunen van mantelzorgers, het bieden van stervensbegeleiding, persoonlijke of spirituele begeleiding, het geven van lezingen en bijscholingen aan mensen in de gezondheidszorg en de geestelijke hulpverlening, enz.

Tijdens het maken van keuzes gaan altijd de noden van de medemensen voor. Hierdoor is er echter regelmatig te weinig tijd en energie over om de website goed bij te houden, daarom vragen wij:

Wilt u ons helpen met het up-to-date houden van deze website

Het gaat vooral om voorbereidend werk: het maken van de nieuwsberichten, het aanleveren van vermeldingswaardige ontwikkelingen in de wijk en omgeving, het controleren van de website m.b.t. de eventuele tiep- taalvouten en de functionaliteit, enz. We hebben heel bewust gekozen voor een simpele website zonder dat er dure krachten moeten worden ingehuurd voor het onderhoud. We moeten echter wel de maandelijkse kosten voor de hosting betalen en het onderhoud dat alleen door De Websteen gedaan kan worden.

Het CMS van onze website is dan ook heel eenvoudig en vraagt geen kennis van een programmeertaal, althans niet voor zover het CMS door ons wordt bijgewerkt.

Als u geïnteresseerd bent en meer wilt weten over wat dit (vrijwilligers)werk precies inhoudt, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via het contactformulier op deze website, maar u kunt ons ook bellen via 036-5402879 of 06-20605354. Vele handen maken licht werk en in dit geval zorgt het voor een meer adequate en transparante communicatie met u als buurtbewoners.Update: 2 maart 2019

Info - brief OntmoetingsHuis de Kern


Beste buurtbewoners,

•    Het is inmiddels al 8 jaar geleden dat we met een aantal vrienden in Almere Hout zijn komen wonen en we een gedeelte van onze gemeenschappelijke ruimtes, (Huiskamer)  op de Koekoeklaan 2, hebben omgedoopt tot “Het OntmoetingsHuis De Kern” en we gelijktijdig een groot gedeelte van onze interne activiteiten hebben opengesteld voor u als buurtbewoner. Door middel van deze brief informeren we u over de huidige stand van zaken en de op handen zijnde (mogelijke) veranderingen.

•    Zoals u misschien gemerkt zult hebben, zijn we allemaal nog altijd druk met allerlei werk-zaamheden op het terrein van de sociale cohesie, de ondersteuning van mantelzorgers, duurzaamheidsprojecten en natuurlijk onze levensbeschouwelijke activiteiten. In de loop der tijd is er steeds meer vraag gekomen naar het gebruik van onze ruimtes voor allerlei andere activiteiten die mensen uit de buurt willen ontplooien. Dit betekent echter dat er hierdoor minder mogelijkheden zijn ontstaan om de ruimtes voor “eigen” gebruik te benutten en moeten we dus regelmatig mensen teleurstellen als men een ruimte zoekt.

•    Gezien het feit dat er van oorsprong geen collectieve voorzieningen waren gepland in Almere Hout, maar er in de loop der tijd toch steeds meer vraag is gekomen naar een algemene “buurtruimte”, willen we gezamenlijk met u onderzoeken of er een accommodatie moet worden gecreëerd, die hieraan (gedeeltelijk) tegemoet komt.
 
•    Na intern beraad hebben wij een mogelijkheid gevonden om een houten bijgebouw in de tuin van het pand te plaatsen, ter vervanging van de reeds aanwezige schuren en overkapping. Het gaat om een ruimte van ongeveer 5 x 12 meter. Dit biedt dan de mogelijkheid om allerlei activiteiten een onderkomen te geven. In het hoofdgebouw kunnen onze huidige activiteiten voortgang blijven vinden, dit zijn zaken als individuele (begeleidings)gesprekken met buurtbewoners, de Yoga en Meditatie lessen, verschillende bijscholingen, trainingen, cursussen voor stervensbegeleiding, vertalingen, etc.

Welke nieuwe activiteiten zijn mogelijk?
•    We doen een aantal suggesties waar u aan kunt denken: vergaderingen, workshops, de reanimatie- en EHBO-cursussen, een bridge-, klaverjas-, boeken-, schaak-, wandel-, dam-, fiets- of handwerkclub, een inloopochtend, creatieve activiteiten, (schilderen, tekenen, bloemschikken, enz.) lotgenotencontacten, spreekruimte voor de wijkagent en de boswachter, de natuurprojecten (vogelwerkgroep) expositieruimte, een biologisch afhaalpunt, computerlessen, etc.

Betekent meer activiteiten ook meer overlast?
•    We weten zeker dat u de afgelopen 8 jaar nooit enige overlast heeft ondervonden van onze activiteiten, we houden immers allemaal van de rust en stilte en zeker daar waar het de relatie met de directe omgeving betreft. De eventuele nieuwe activiteiten zullen dan ook geen extra belasting veroorzaken in de buurt, omdat de gebruikers van de ruimtes meestal in Almere Hout wonen en lopend of met de fiets, en een enkele keer met de auto, naar het pand zullen gaan komen.

•    We hebben op ons eigen terrein de mogelijkheid voor het parkeren van 9 auto’s aan de achterkant van de woning en 3 aan de voorkant en dit betekent dat het maar sporadisch zal voorkomen dat er auto’s op de algemene parkeerplaats aan de voorzijde van het pand moeten parkeren. Het uitgangspunt is tevens dat de meeste activiteiten bestemd zijn voor een relatief kleine groep (2 - 16) personen. Overlast is het laatste wat we willen en de enkele auto die “extra” zal gaan rijden, verplaatst dan mensen uit de wijk voor een zinvolle activiteit naar een simpele buurtaccommodatie, die het welzijn van mensen zal ondersteunen en waar mogelijk bevorderen.

•    Op dit moment denken we dat er 12 dagdelen per week beschikbaar zullen komen in de nieuwe ruimte. We zijn in principe niet van plan, evenals in de afgelopen 8 jaar, om op een regelmatige basis commerciële activiteiten te huisvesten, dit gebeurt al in grote mate in de wijk via privé woningen en een eventuele aanbouw.

Wie is er verantwoordelijk voor de nieuwe ruimte en activiteiten?
•    Het is de bedoeling om alle activiteiten in het pand en op het terrein van de Koekoek- laan 2, te laten plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van een nieuw op te richten Stichting “OntmoetingsHuis De Kern”. Deze nieuwe stichting sluit een contract met de eigenaren van het pand over de voorwaarden waaronder de activiteiten mogen plaats vinden. Vervolgens is de stichting verantwoordelijk voor de juiste uitvoering. Gebruikers van de ruimte en de tuin sluiten indien wenselijk een “contract” met deze stichting, waarbij de gebruikersvoorwaarden worden vastgelegd. Uiteindelijk zullen we met elkaar zorg moeten dragen voor een goede integratie van de nieuwe activiteiten in onze wijk, dit mede in het kader van een terugtredende overheid, waarbij wij als burgers worden opgeroepen onze verantwoordelijkheid te nemen.

De Stichting “OntmoetingsHuis De Kern”
•    In de opzet van de nieuwe stichting schuilt de kern van ons verhaal; het plan is namelijk alleen maar levensvatbaar, indien u als buurbewoner dit initiatief ondersteunt, zodat het een initiatief is vanuit de wijk en voor de wijk. In het bestuur van de nieuwe stichting moeten dus naast de mensen van de bestaande “vriendengroep”, ook wijkbewoners gaan participeren. Een mogelijke structuur ligt hier voor de hand in termen van een “Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur”. In het contract dat met de eigenaren van het pand wordt vastgelegd staat vermeld welke activiteiten er wel dan niet kunnen worden gehouden en het dagelijks bestuur zal hierop toezien.

•    Mede afhankelijk van de aard van de activiteiten zullen er verschillende werkgroepjes komen die hun eigen activiteit organiseren en ook verantwoordelijk zijn dat de ruimte weer “schoon” wordt achterlaten, zodat een volgende gebruiker weer zonder extra werk aan de slag kan. Het dagelijks bestuur zal hierbij ten dienste staan, bijvoorbeeld in het opstellen van een rooster voor het gebruik.

Wie betaalt de kosten van dit alles?
•    Een oplettende lezer kan de gedachte bekruipen: “wie betaalt dit allemaal of wie ver-dient hier aan?” Al meer dan 40 jaar vormen we een vriendengroep die al haar activiteiten zonder enig winstoogmerk heeft aangeboden; incidenteel vragen we een vergoeding voor de directe kosten. Noem ons idealisten of mensen met veel compassie, daarom is het antwoord op de hiervoor gestelde vraag: “niemand zal er iets aan (kunnen of mogen) verdienen”. Het “OntmoetingsHuis De Kern” wil bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk en waar mogelijk aan het individuele welzijn van mensen.

•    Gelukkig zijn er momenteel mensen die financiële middelen beschikbaar willen stellen om het nieuwe bijgebouw tot stand te laten komen. Daarom komen we ook nu met ons plan, echter voor een verantwoorde exploitatie moeten de gebruikers wel een kleine vergoeding betalen, (gas, water, licht, verzekering, onderhoud, enz.) We hopen dat er buiten onze kerngroep nog een aantal buurtbewoners zijn die ons willen steunen in het realiseren van dit alles. Deze “ondersteuning” hoeft niet alleen uit een financiële bijdrage te bestaan, maar we denken ook aan mensen die willen helpen om het nieuwe gebouw in te richten met zaken als een keukenblok, airco, toilet, geluidsapparatuur, ventilatie, verlichting, beamer, kasten, beveiliging, netwerkvoorziening, enz.

De Stichting Om-Shanti
•    Deze blijft als huurder actief in het hoofdgebouw en de tuin en zal haar ruimtes, (het huidige secretariaat en de les- en lezingen ruimte) op verzoek en in onderling overleg beschikbaar kunnen stellen aan de nieuwe stichting OntmoetingsHuis De Kern.
•    Deze blijft als huurder actief in het hoofdgebouw en de tuin en zal haar ruimtes, (het huidige secretariaat en de les- en lezingen ruimte) op verzoek en in onderling overleg beschikbaar kunnen stellen aan de nieuwe stichting OntmoetingsHuis De Kern.

De AED (Automatische Externe Defibrillator)
•    Enige maanden geleden heeft u van ons een open brief ontvangen met de vraag om gezamenlijk te onderzoeken of er in Almere Hout voldoende draagvlak is voor een of meerdere buurt AED’s. Inmiddels is er een werkgroep gestart om een en ander in kaart te brengen en een mogelijke realisatie voor te bereiden. Naast het feit dat ons pand zal dienen als locatie voor een van de AED’s, zal de nieuwe of bestaande ruimte gebruikt kunnen worden voor de noodzakelijke reanimatiecursussen en de herhalingscursussen. U ontvangt binnenkort nadere informatie over de ontwikkelingen rondom de AED.

De participatie van de buurt
•    Het klinkt allemaal mooi, maar de uitvoering staat of valt met de deelname van voldoende wijkbewoners. Vindt u het belangrijk dat er iets dergelijks komt in uw wijk? En bent u ook bereid om op enigerlei wijze mee te werken, dit kan betekenen dat u gebruik denkt te gaan maken van een van de activiteiten of dat u als bestuurslid of vrijwilliger actief wilt worden, of ons op een andere wijze wilt ondersteunen, dan vernemen we dit graag van u. Om goed zicht te krijgen of er voldoende draagvlak is in onze wijk, vindt u bijgaand een enquête formulier.


    Wilt u  deze enquête a.u.b. invullen, ook als u in eerste
    instantie niet zo enthousiast bent! Uw mening is voor ons van
    groot belang, want zonder voldoende draagvlak in de wijk zullen we
    zeker niet tot realisatie van onze plannen overgaan, dus laat uw stem horen!

 

De locatie van het nieuwe bijgebouw
•    Welke bestaande schuren en overkapping willen we gaan vervangen; hieronder ziet u de huidige situatie via een foto weergegeven. Het zal u duidelijk zijn dat er geen direct omwonenden zijn, en er dus in principe ook geen extra overlast kan ontstaan.

•    Het pand waarin het OntmoetingsHuis De Kern is gevestigd, samen met de stichting Om-Shanti, is centraal gelegen in Vogelhorst 1, en met name de plaats van het nieuwe bijgebouw ligt volledig vrij van alle andere woningen, namelijk helemaal achterin onze tuin. Aan de andere kant van de heg ligt eerst een werkterrein van de gemeente met een riool ontluchtingsplek en er staat een alarminstallatie die maandelijks afgaat en vervolgens een stuk grasland en het Zwanenmeer.

De huidige tijdgeest vraagt soms om
  extra zorg en aandacht voor elkaar.

  

♦ Aangezien we onze website voorlopig nog verder ontwikkelen en hierdoor het aantal pagina’s zal blijven groeien, bestaat het risico dat u op een dag door de bomen het bos niet meer ziet gezien het grote aantal onderwerpen dat we behandelen..

♦ Daarom hebben we deze rubriek toegevoegd, omdat er regelmatig  zaken spelen waarvan we u op de hoogte willen brengen en waarbij wij geïnteresseerd zijn in uw mening en visie over onderwerpen die uw leefomgeving en welzijn betreffen.

♦ Een aantal van de werkgroepleden zijn ook nog elders in den lande actief binnen de processen die te maken hebben met het betrekken van burgers bij een samenleving die grote veranderingen ondergaat. Het valt hierbij steeds weer op dat we ons in een turbulente overgangsperiode bevinden, waarbij iedereen eraan moet wennen dat met name de rol van de (terugtredende) overheid sterk verandert en daarmee ook de rol van u als burger.

♦ Er bestaat zeker enige aarzeling (meestal door onzekerheid) bij een aantal burgers om zich actief te melden, mee te denken en vorm te geven aan de samenleving die in beweging is, met name op het gebied van de gezondheidszorg en het meer gezamenlijk organiseren van zaken die de burger direct betreffen, maar ook ten aanzien van de bestuurlijke en democratische beslissingsprocessen.

♦ Sommige mensen hebben tegenover ons hun zorgen uitgesproken dat men bijvoorbeeld de hiervoor noodzakelijke vergaderingen eigenlijk niet ziet zitten, aangezien men geen positieve herinneringen heeft aan dit soort bijeenkomsten. Wij denken echter dat we op dit vlak wel degelijk van het verleden kunnen leren en het er vooral om gaat dat u zo zelfstandig mogelijk een mening vormt op basis van feitelijke informatie en de eventuele noodzakelijke vergaderingen slechts dienen ter toetsing en het definitief bepalen van een gezamenlijk standpunt.

♦ We zullen u daarom regelmatig oproepen om uw mening te geven over een duidelijke stelling, die we zo kort en bondig mogelijk formuleren, en ondersteunt door de noodzakelijke informatie die nodig is om tot een standpunt te komen. Veel vraagstukken kunnen via een aangepaste vorm van consultatie/referendum tot een duidelijk standpunt worden gebracht van u als inwoner van Almere Hout en omgeving.Datum: 28 januari 2015

Denk en praat mee over de toekomst

van Almere Hout en omgeving

Zie: Participatie - ReferendumBoven:  klik hier                      Home:  klik hier

De Kern OntmoetingsHuis
Koekoeklaan 2 • 1343 AM Almere Hout • 036 - 5402879 • info@dekernontmoetingshuis.nl